Koszty windykacji dla niejednej osoby mogą okazać się sporym problemem. Nie każdy wie, że wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu kosztów związanych z odzyskaniem długu. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności to co najmniej 40 euro! Sprawdź kiedy i jak tę kwotę odzyskać!

 

Rekompensata za dług w wysokości 40 Euro

Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych daje możliwość odzyskania od dłużnika 40 euro:

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art.7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensatyza koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Powyższe oznacza, że nawet jeżeli koszt odzyskania długu poniesiony przez wierzyciela jest niższy niż 40 euro to przysługuje mu prawo do odzyskania równowartości kwoty określonej w ustawie.

Zwrot kosztów od dłużnika ponad 40 euro!

Jeżeli wierzyciel poniósł wyższe koszty niż podstawowa rekompensata to przysługuje mu pełny zwrot tych kosztów.

Art. 10. 2. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnieńw zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.

Rekompensata 40 euro od dłużnika tylko w określonych sytuacjach!

Zryczałtowana rekompensata za dług przysługuje jedynie w przypadku umów, których przedmiotem jest:

  • odpłatna dostawa towarów, lub
  • odpłatne świadczenie usług,

pod warunkiem, że strony zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, iż wskazanych wyżej przepisów nie można zastosować  do umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, czy też przedsiębiorcą a wspólnotą mieszkaniową.

 Polecamy:

Kwestionariusz osobowy pracownika

Kalkulator netto