Od początku roku zmianie uległ przepis mówiący o  miejscu opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz osób prywatnych z Unii Europejskiej posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium UE.  

System MOSS nie jest obo­wiąz­kowy, ale do­bro­wolny — uła­twia jednak życie

Do końca 2014 roku w przypadku usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych wykonywanych na rzecz nievatowców za miejsce świadczenia usług uznawano kraj usługodawcy.

Obecnie krajem świadczenia usług, a zarazem miejscem opodatkowania stało się miejsce zamieszkania, stałe miejsce pobytu lub siedziba usługobiorcy. Oznacza to konieczność stosowania różnych stawek VAT na tę samą usługę, zależną jedynie od miejsca przebywania klienta - kraju konsumpcji.

Zastosowanie tego przepisu, oznaczałoby, że podatnicy świadczący tego typu usługi powinni zarejestrować się na potrzeby podatku VAT w każdym państwie w którym posiadają usługobiorców.

W celu uproszczenia rozliczeń i oszczędzenia przedsiębiorcom kłopotów z obowiązkiem rozliczania VAT w każdym kraju, zostały wdrożone małe punkty kompleksowej obsługi tzw. MOSS - system mini one stop shop. System MOSS ma na celu uproszczenie rozliczenia. Zamiast rejestrować się w krajach swoich nabywców, można zarejestrować się w systemie MOSS i z podatku od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz zagranicznych niepodatników rozliczać się w Polsce. Po zarejestrowaniu się do systemu MOSS polski przedsiębiorca opodatkuje co prawda świadczoną usługę wg stawek obowiązujących w tzw. “kraju konsumpcji”, ale odprowadzi ten podatek do polskiego urzędu.

Należy mieć na uwadze, że rejestracja do systemu MOSS jest dobrowolna, przedsiębiorcy nie mają obowiązku korzystania z tego rozwiązania. Podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne mogą zatem albo zarejestrować się jako podatnicy VAT w każdym kraju Unii w którym mają odbiorców fizycznych albo skorzystać z MOSS, który stanowi dość spore uproszczenie.

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą również korzystać z systemu MOSS

W związku z wejściem w życie nowych przepisów pojawiły się pytania o możliwości korzystania z systemu MOSS przez podatników, podmiotowo zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT,tj. ze względu na wartość obrotów poniżej 150 tys. zł.

Przywołany art. 113 ustawy o VAT dotyczy tylko transakcji sprzedaży na terytorium Polski.

Zatem, jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi w innym kraju niż Polska i z ustawy wynika, że usługa opodatkowana jest w tym innym kraju, to tego obrotu nie wlicza się do krajowego limitu zdefiniowanego w art 113 ustawy o VAT. W tym momencie, świadcząc usługi np. w Hiszpanii bądź Wielkiej Brytanii - podlega się pod hiszpańskie bądź brytyjskie ustawodawstwo dotyczące sposobu opodatkowania.

Przedsiębiorcy zwolnieni w kraju z podatku VAT na mocy art. 113 ustawy o VAT nie mogą skorzystać z tego zwolnienia w innym kraju UE i mają obowiązek odprowadzić podatek VAT już od pierwszej transakcji unijnej. Nie ma żadnych regulacji dotyczących limitu obrotów, od którego pojawia się obowiązek zapłaty tego podatku. VAT-em powinna zostać objęta każda transakcja.

Podatnicy Ci mogą jednak skorzystać z uproszczenia jakim jest system MOSS i w nim dokonywać wpłat podatku należnego innym państwom członkowskim z tytułu świadczenia tych usług. Należy pamiętać, że rozliczenie w systemie MOSS będzie wymagało od przedsiębiorcy dokonywania rozliczeń w euro. Dodatkowo państwa, które nie przyjęły euro, mogą żądać przedstawienia deklaracji MOSS kwot w ich walucie krajowej.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT nie  mogą odliczyć podatku naliczonego od dokonywanych zakupów, jednak w ich przypadku zapłacony na rzecz państwa członkowskiego VAT staje się kosztem prowadzenia działalności.