Rząd, wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom, wprowadza szereg zmian w prawie gospodarczym, a to za sprawą Konstytucji biznesu, której wdrożenie ma na celu ułatwienia w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności, a także wsparcie przedsiębiorców w obowiązkach z tym związanych. Powołana została nowa instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tych zmian w praktyce. Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz jakie zadania znajdą się w zakresie jego prac? Odpowiedź w artykule.

Konstytucja biznesu a Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja biznesu to zbiór pięciu ustaw mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności w Polsce oraz zachęcenie nowych przedsiębiorców do jej zakładania poprzez uproszczenie procedur z tym związanych, a także wprowadzenie ulgi na start czy też tzw. działalności nierejestrowej.

Konstytucja biznesu składa się z pięciu ustaw:

 • Prawo przedsiębiorców,
 • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Wprowadzone zmiany mają jasno określać prawa i obowiązki przedsiębiorcy, co ma przyczynić się do wzmożonej swobody w prowadzeniu działalności oraz wpłynąć na polepszenie relacji na linii przedsiębiorca-urząd. Do koordynacji przebiegu zmian oraz wsparcia interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zostanie powołana specjalna instytucja - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ważne!

Większość przepisów związanych z Konstytucją biznesu weszło w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Za co będzie odpowiedzialny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma za zadanie przede wszystkim wspieranie i monitorowanie wdrażania zasad Konstytucji biznesu w praktyce. Ma wpłynąć również na mediacje między przedsiębiorcami a urzędami, co przyczyni się do budowania bardziej partnerskiej relacji między nimi. Ponadto do jego obowiązków będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych ingerujących w interesy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców, a także inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej związanej z tematyką wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie posiadał szerokie uprawnienia procesowe w zakresie ochrony praw przedsiębiorców. Czynności te zostały wymienione w art. 9 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i należą do nich m.in.:

 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,
 • występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku lub ich stosowanie będą budziły wątpliwości,
 • informowanie o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,
 • występowanie o przygotowanie oceny funkcjonowania aktów prawnych, jeśli w ocenie Rzecznika powodują one negatywne skutki gospodarcze lub społeczne;
 • wnoszenie skarg oraz występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności w interpretacjach prawnych ingerujących w interesy przedsiębiorców,
 • zwracanie się o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wnoszenie skarg do sądu administracyjnego, a także uczestniczenie w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi,
 • informowanie o barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Rzecznik będzie miał możliwość podejmowania czynności z urzędu bądź na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Wszystkie organy, do których zwróci się Rzecznik, mają obowiązek z nim współpracować oraz udzielać pomocy, a także udostępniać wymaganą dokumentację, o ile nie dotyczy ona spraw utajnionych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - kto może nim zostać?

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Osoba, która zostanie powołana na to stanowisko, będzie mogła sprawować urząd tylko jedną kadencję, przez 6 lat. Ponadto osoba taka powinna być apolityczna, co oznacza, że nie będzie mogła należeć do żadnej partii politycznej. Nie będzie mogła również prowadzić działalności publicznej oraz wykonywać innych czynności, których wykonywanie może wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie wykonywał swoje obowiązki przy pomocy jednego zastępcy.