Składki zleceniobiorców

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten uzyskiwany jest na bazie podpisanej umowy, z zastrzeżeniem, że płatność za wykonane zlecenia ustalona] została kwotowo-miesięcznie, kwotowo-godzinowo lub akordowo, czy prowizyjnie. W sytuacji, gdy brakuje kwoty ustalonej, trzeba zatwierdzić sumę nie niższą niż minimalne honorarium. Postępując tak wyznacza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mogą przekroczyć 30-krotność średniego miesięcznego dochodu za rok poprzedni. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe nie powinna być wyższa niż 250 procent średniego miesięcznego dochodu. Ubezpieczenie wypadkowe nie podlega żadnym ograniczeniom. Zleceniodawca powinien wypłacać ekwiwalent pieniężny który należy się zleceniobiorcy, jeśli korzystał on podczas wykonywaniu pracy na cele zleceniodawcy ze swoich narzędzi. Zleceniobiorca ma też prawo otrzymywać kupony obiadowe. Jeśli ich wartość nie nie jest wyższa niż 190 zł miesięcznie, nie zostają one objęte naliczaniem składek. Jeżeli ta kwota będzie wyższa, kwota powyżej 190 zł zostaje objęta naliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji podróży służbowej zleceniobiorcy, zwrot za nocleg i kwota dziennej diety nie są objęte ubezpieczeniem ZUS.

 

Zobacz też:

 

bhp przepisy