Podatnik posiadający nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym ma dwie drogi jej wykorzystania. Po pierwsze - może zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. Po drugie - może ją zaliczyć na poczet następnego okresu rozliczeniowego, obniżając przy tym o tę różnicę kwotę podatku należnego. Jednak, aby móc z tego skorzystać, trzeba pamiętać o wypełnieniu właściwej pozycji w deklaracji rozliczeniowej.

Skrócony termin zwrotu VAT, a zakup przez kredyt bankowy

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, bez względu na rodzaj dokonanych zakupów, czy też stawkę podatkową sprzedawanych towarów lub usług. Ponadto termin ten obejmuje również osoby – po przedłożeniu odpowiedniego wniosku – realizujące świadczenie usług i dostawy towarów za granicą kraju. Natomiast, jeżeli podatnik złoży wraz z deklaracją stosowny wniosek (gdyż nie wystarczy samo wypełnienie pozycji 62 w deklaracji VAT-7), przysługuje mu prawo do zwrotu podatku VAT w skróconym terminie, czyli 25 dni od momentu złożenia rozliczenia. Aby mógł skorzystać z tego przywileju, musi spełnić kilka warunków:

  • zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – przedłożenie faktur dokumentujących zapłacone należności, które zgadzają się z kwotami podatku naliczonego przedstawionego w deklaracji,
  • wykazanie uregulowanych dokumentów celnych, decyzji celnych i deklaracji importowych, w  których zsumowane kwoty w całości zgadzają się z kwotami podatku naliczonego zawartego w złożonej deklaracji,
  • zgodność kwoty podatku należnego przedstawioną w deklaracji i kwoty podatku naliczonego od  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług lub towarów adekwatnych do art. 33a, gdzie podatnik jest  ich nabywcą.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podatnik może ubiegać się o prawo do zwrotu podatku VAT w skróconym terminie 25 dni od momentu złożenia deklaracji.

Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, że płatności powyżej równowartości 15.000 euro reguluje się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania transakcji – w przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca. W związku z tym ustawodawca nie narzuca podatnikowi restrykcji w postaci zakupu z własnych środków finansowych. Dlatego też podatnik może ubiegać się o prawo do zwrotu podatku VAT w terminie skróconym, nawet jeżeli zwrot obejmuje towar czy usługę zakupioną dzięki kredytowi bankowemu.