Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Regulacje te określają zasady odpowiedzialności komplementariuszy i akcjonariuszy. Co do zasady, to komplementariusze są ustawowymi przedstawicielami spółki, stąd to oni mają prawo reprezentacji spółki, podejmują czynności w jej imieniu i ponoszą za nie odpowiedzialność. Natomiast akcjonariusze są wspólnikami biernymi, wnoszącymi kapitał do spółki, ale niemającymi wpływu na jej funkcjonowanie, a także nieponoszącymi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Akcjonariusze mogą jednak działać na podstawie upoważnienia komplementariuszy w imieniu spółki i wówczas zasada ich nieodpowiedzialności przestaje obowiązywać.