Stosunek do osób trzecich i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Regulacje Kodeksu określają m.in. zasady reprezentacji spółki, czyli występowania w jej imieniu w stosunkach z innymi podmiotami gospodarczymi. Co do zasady to komplementariusze są ustawowymi przedstawicielami spółki, stąd to oni mają prawo reprezentacji. Rola akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej polega natomiast przede wszystkim na wniesieniu do spółki kapitału. Jeżeli jednak akcjonariusz jest zainteresowany reprezentowaniem spółki na zewnątrz, ma taką możliwość. Komplementariusze muszą w tym celu udzielić akcjonariuszowi umocowania - pełnomocnictwa lub prokury.