Istnieją rożne sposoby pozyskania samochodu, nie tylko zakup. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji jeszcze leasing i wynajem długoterminowy pojazdów. Warto przeanalizować te możliwości i wybrać opcję najkorzystniejszą dla prowadzonej działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł!

Leasing

Leasing jest to umowa, zgodnie z którą, leasingodawca przez cały czas jej trwania, jest właścicielem przedmiotu, który jest przekazany leasingobiorcy za opłatą w użytkowanie do celów gospodarczych. Leasingobiorca ma obowiązek opłacania w terminie rat leasingowych. Leasingodawca powinien oddać przedmiot umowy w stanie umożliwiającym użytkowanie go w sposób opisany w umowie. Korzystający z leasingu zobowiązany jest dodatkowo w czasie trwania umowy ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty. W sytuacji utraty lub kradzieży przedmiotu leasingu, leasingobiorca musi nadal spłacać raty leasingu. Dlatego też ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione w takich przypadkach. Koszty ubezpieczenia są ustalane na ogólnie przyjętych warunkach. Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, leasingobiorca powinien dokonywać wszelkich konserwacji i napraw, ponieważ jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie. Leasingodawca może zastrzec sobie prawo do przeprowadzania kontroli, która wykaże, czy przedmiot leasingu jest właściwie użytkowany, zgodnie z jego przeznaczeniem gospodarczym zawartym w umowie. Założeniem umowy leasingowej jest głównie nabycie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu umowy.

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy samochodu to połączenie umowy leasingowej z świadczeniem usług serwisowych pojazdu i zarządzaniem parkiem samochodów. Umowa wynajmu długoterminowego składa się z części finansowej, czyli umowy leasingowej lub najmu i części stanowiącej umowę serwisową. Czynsz w ramach wynajmu długoterminowego zawiera koszty finansowania, ubezpieczenia i obsługi serwisowej pojazdów. Daje to możliwość pełnej kontroli wydatków przez przedsiębiorcę. W przypadku wynajmu długoterminowego nie ma opłaty wstępnej i opcji wykupu, które to istnieją w umowie leasingowej. Oferta wynajmu długoterminowego jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy wykorzystują intensywnie samochody jako narzędzie pracy, które to po pewnym czasie ulega zużyciu i należy je wymienić. To oferta korzystna, np. dla dużych firm z kilkoma oddziałami, firm kurierskich, handlowych zatrudniających wielu pracowników. Przeważnie zarządzanie parkiem samochodów zostaje przekazane profesjonalnym firmom. Przedsiębiorca, który chce podpisać umowę wynajmu długoterminowego, musi posiadać:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numer REGON i NIP,
 • zaświadczenie o osiąganych obrotach i niezaleganiu z podatkami z urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ubezpieczenia społecznego z ZUS,
 • opinie banku o zadłużeniu i terminowości jego spłacania (jeżeli przedsiębiorca jest zadłużony),
 • w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki,
 • w przypadku spółek prawa handlowego - aktualny wypis z rejestru handlowego.

Usługi serwisowe

W ramach wynajmu długoterminowego, oprócz umowy finansowej, przedsiębiorca podpisuje również umowę świadczenia usług serwisowych. Usługi te mogą być świadczone w różnych opcjach, np. obsługi technicznej, wymiany opon, czy udostępnienia pojazdu zastępczego. Wszystko zależy od firmy oferującej wynajem długoterminowy. Aby przedsiębiorca mógł korzystać z usług obsługi technicznej, otrzymuje kartę odliczeń bezgotówkowych. Karta ta jest przypisana do konkretnego samochodu objętego umową wynajmu długoterminowego.

W umowie serwisowej zawarty jest określony limit przebiegu pojazdu. Po przekroczeniu tego limitu umowa automatycznie przestaje być ważna. Można wtedy przedłużyć umowę i ustalić nowy limit przebiegu pojazdu. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Umowa świadczenia usług serwisowych nie dotyczy:

 • pojazdów używanych do przewozu osób, towarów w ramach usług transportowych,
 • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • pojazdów, u których zmodyfikowano substancję i nie jest ona zgodna z oryginalnym świadectwem homologacji,
 • pojazdów wykorzystywanych w zawodach sportowych,
 • pojazdów terenowych.

Umowa serwisowa może być wypowiedziana, jeśli przedsiębiorca zalega z zapłaceniem opłat serwisowych, ogłosił upadłość lub w przypadku otwarcia postępowania układowego. Możliwe jest wypowiedzenie umowy serwisowej przez każdą ze stron, gdy doszło do kradzieży pojazdu lub stwierdzenia przez zakład ubezpieczeń o niezdatności pojazdu do naprawy.