Jeżeli decyzja wydana przez urząd skarbowy nie jest korzystna dla podatnika, a on sam stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa, może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia. W naszym artykule podpowiadamy, jak odwołać się od decyzji urzędu skarbowego

Jak odwołać się od decyzji urzędu skarbowego - termin rozpatrzenia sprawy

Sprawy podatkowe powinny być załatwiane przez organ skarbowy możliwie jak najszybciej, czyli przy użyciu najprostszych środków. Jak wynika z art. 139 ordynacji podatkowej:

- załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej;

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie;

- załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Ważne!

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego - skutki

Jeżeli podatnik kwestionuje wydaną decyzję organu skarbowego, powinien złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia, czyli dyrektora właściwej izby skarbowej. Należy przy tym pamiętać, że możliwość złożenia odwołania zostało obwarowane terminem 14-dniowym, który jest liczony od dnia następującego po dniu otrzymania decyzji urzędników. Jednak gdy termin odwołania wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Co ważne, odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję, tak aby miał możliwość zapoznać z zakresem żądania podatnika.

Ważne!

Zgodnie z art. 168 § 2 ordynacji podatkowej odwołanie powinno zawierać takie elementy jak co najmniej:

 • treść żądania,
 • wskazanie osoby, od której pochodzi,
 • adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju,
 • identyfikator podatkowy.

Należy mieć szczególnie na uwadze, że gdy przedsiębiorca nie dotrzyma 14-dniowego terminu, decyzja podatkowa stanie się wiążąca i ostateczna.

Jeżeli izba skarbowa utrzyma zaskarżoną decyzję w mocy, droga zaskarżenia nie zostanie zamknięta przed przedsiębiorcą. Wówczas ma on możliwość złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Należy ją złożyć na piśmie do właściwej izby skarbowej.

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca ma możliwość zakwestionować decyzję ostateczną, wnioskując o stwierdzenie jej nieważności. Jednak aby było to możliwe, musi zaistnieć jedna z przesłanek wynikająca z art. 156 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego:

 • została wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
 • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
 • została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
 • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa,
 • została wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
 • była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
 • w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.

Należy jednak pamiętać, że stwierdzenie nieważności nie będzie możliwe w przypadku czterech pierwszych przyczyn od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 10 lat i gdy decyzja wywołała już nieodwracalne skutki prawne.