Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady mają obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Każdorazowo posiadają oni także obowiązek wydania paragonu fiskalnego - nawet bez żądania nabywcy. 

Wydanie klientom paragonów fiskalnych jest konieczne nawet przy sprzedaży przez internet. Nie ma tu znaczenia fakt, że sprzedawca nie ma z nabywcą bezpośredniego kontaktu. Niewydanie paragonu  uznawane jest przez urząd skarbowy za wykroczenie, które może zostać ukarane mandatem.

Problemy przy sprzedaży przez internet

Jeśli całość lub część zapłaty wpłynie do sprzedającego jeszcze przed dokonaniem dostawy towaru wówczas paragon fiskalny może zostać wysłany klientowi wraz z zakupionym towarem. Problemem dla przedsiębiorcy może być jednak sytuacja, gdy klient płaci przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem). W takiej sytuacji nabicie paragonu w momencie wysyłki nie byłoby poprawne, ponieważ w przypadku sprzedaży wysyłkowej z płatnością przy odbiorze obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towaru do odbiorcy. Nie ma zatem możliwości wysyłki paragonu wraz zakupionym towarem - paragon powinien dotrzeć do klienta później, co rodzi konieczność nadania kolejnej przesyłki.

Wystawienie faktury do paragonu

Na żądanie nabywcy przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować transakcję fakturą VAT. W takiej sytuacji sprzedający nie musi wysyłać osobno paragonu fiskalnego. Do klienta zostaje przesłana faktura natomiast paragon fiskalny zostaje u sprzedawcy, który dołącza go do swojego egzemplarza faktury.

Zwolnienie z ewidencji na kasie dla sprzedaży wysyłkowej

Warto jednak przypomnieć, że sprzedaż, która spełnia zasady tzw. sprzedaży wysyłkowej może zostać zwolniona z obowiązku instalacji kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu. Aby ze zwolnienia skorzystać muszą być spełnione następujące warunki:

  • zapłata za towar jest dokonywana za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy sprzedawcy

  • sprzedawca prowadzi ewidencję zapłat, z której jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana ( dane nabywcy, w tym jego adres)

Jeżeli ww warunki zostały spełnione sprzedawca nie musi rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej, a tym samym nie musi wysyłać klientom paragonów fiskalnych. Oczywiście pod warunkiem, że rodzaj prowadzonej sprzedaży nie został, na mocy rozporządzenia, wyłączony z możliwości skorzystania ze wspomnianego zwolnienia.

Zobacz też:

dzień wolny za święto

płaca brutto netto