Każda firma, aby móc sprawnie działać zakupuje wiele rzeczy które są niezbędne w codziennej pracy - komputery, samochody, maszyny itd. Niektóre z tych składników są środkami trwałymi. Czym są środki trwałe? Wyjaśniamy poniżej.

Środek trwały - ustawowa definicja

Aby dany składnik majątku mógł byś środkiem trwałym firmy musi spełnić kilka warunków:

 • stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
 • być kompletny i zdatny do użytku,
 • przewidywany okres użytkowania do celów działalności dłuższy niż 1 rok.
Ważne!Składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł nie muszą być ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Środek trwały - wycena

Sposób wyceny, czyli ustalenia wartości początkowej środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia. I tak wartość początkową środka trwałego stanowi:

 • w razie odpłatnego nabycia - cena ich nabycia;
 • w razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o PIT;
 • w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia;
 • w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Zobacz też:

Podróż służbowa Karta szkolenia wstępnego bhp Kalkulator wypłat

Środek trwały - amortyzacja

Środki trwałe podlegają amortyzacji w czasie. W zależności od rodzaju środka trwałego podatnik może zastosować:

 • metodę liniową,
 • metodę degresywną,
 • metodę jednorazową.
Ważne!Amortyzacji nie podlegają:
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,
 • dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 • wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1,
 • składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność
- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Polecamy: Katalog firm www.saap.pl