Ubezpieczenie AC w kosztach firmy Ubezpieczenie AC w kosztach firmy Ubezpieczenie AC to dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie samochodu. W sytuacji, gdy dotyczy samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności to możliwość zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych podlega pewnym ograniczeniom.

Ubezpieczenie AC a limit ujęcia w kosztach firmowych

Zgodnie z przepisami, w sytuacji, gdy wartość samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej nie przekracza równowartości 20 000 euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień zawarcia umowy ubezpieczeniowej to w kosztach podatkowych można ująć całą wartość ubezpieczenia AC. Jeśli zaś wartość samochodu przekracza 20 000 euro to w celu ujęcia ubezpieczenia AC w kosztach należy dokonać wyliczenia proporcji zgodnie z którą wydatek ten będzie mógł zostać ujęty w kosztach firmy.

Ustalenie limitu zaliczenia ubezpieczenia AC w kosztach firmy

W celu ustalenia limitu ubezpieczenia jakie można zaliczyć do kosztów podatkowych należy posłużyć się schematem: (równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość ubezpieczenia AC = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych Przykład 1 Wartość początkowa samochodu osobowego dla celów ubezpieczeniowych wynosi 200 tys. zł. Umowa z ubezpieczycielem została zawarta 24.03.2017 roku. Składka wynosi 6500 zł. Kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu zawarcia umowy wynosi 4,2658. Zatem po przeliczeniu 20 tys. euro wyniesie 85 316 zł. Przedsiębiorca powinien dokonać przeliczenia w następujący sposób: (85 316/200 000)*6500=rozliczana w kosztach składka ubezpieczeniowa. W związku z tym do kosztów można zaliczyć wyłącznie 2772,77 zł. Należy jednak mieć na względzie, że powyższe ograniczenie nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do ubezpieczenia OC i NNW. Bowiem ich wartość można wrzucić w całości w koszty podatkowe.