Niemalże każde przedsiębiorstwo posiada firmowe środki trwałe podlegające amortyzacji. Należy tutaj pamiętać o wyborze odpowiedniej stawki jak i metody amortyzacyjnej. W niektórych przypadkach środki trwałe podlegają ulepszeniu. W związku z tym pojawia się pytanie w jaki sposób ulepszenie środka trwałego powinno być amortyzowane. Sprawdź, odpowiedź w artykule!  

ulepszenie środka trwałego Ulepszenie środka trwałego

Za ulepszenie środka trwałego uważa się działanie w którym środek trwały uległ rozbudowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.

Ulepszenie środka trwałego a metoda amortyzacji

Sposób ujęcia ulepszenia w KPiR zależne jest od wartość ulepszenia oraz roku w którym ulepszenie zostało dokonane. Jeśli wartość ulepszenia nie przekracza 3 500 zł możliwe jest zaliczenie wydatku bezpośrednio do kosztów w kolumnie 13 KPiR. W sytuacji gdy wartość ulepszenia przekracza kwotę 3 500 zł należy zwrócić uwagę w jakim roku podatkowym jest ono ujęte w księgach. Co do zasady ulepszenie  środka trwałego, który już został zamortyzowany powinno być amortyzowane tą samą metodą co środek trwały. Wyjątek stanowi sytuacja w której środek trwały był amortyzowany jednorazowo. Jeśli ulepszenie dodane jest do ewidencji w tym samym roku co środek trwały również może być zamortyzowany jednorazowo. W innej sytuacji konieczne jest zastosowanie amortyzacji liniowej lub jeśli to możliwe degresywnej. Zobacz też:

Badania okresowe pracowników Ile dni na dostarczenie zwolnienia? Kwestionariusz osobowy druk