Podatnik posiadający środki trwałe, szczególnie unikatowe o znacznej wartości i dużej użyteczności w działalności, przykładowo specjalistyczne maszyny, prędzej czy później może spotkać się z koniecznością ich ulepszenia. Środek trwały używany intensywnie może być amortyzowany metodą degresywną, która ma swoją odmienną specyfikę. Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną rozliczane jest według określonych warunków. Ulepszenie środka trwałego Ulepszenie środka trwałego to prace związane z przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją składnika majątku. Innymi słowy to ogół prac, które zwiększają jego wartość użytkową. Za ulepszone uważa się te środki trwałe, na które suma wydatków związana z powyższymi pracami wyniosła więcej niż 3 500 zł oraz powiększa ona ich wartość w stosunku do wartości początkowej z dnia przyjęcia do ewidencji. Suma wydatków na ulepszenie środka trwałego co do zasady powiększa jego wartość początkową. Na czym polega degresywna metoda amortyzacji? Degresywna metoda amortyzacji ma zastosowanie przy środkach trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT oraz przy środkach transportu - z wyjątkiem samochodów osobowych. W pierwszym roku podatkowym po przyjęciu ŚT do użytku stosuje się podwyższony współczynnik amortyzacji, ale nie większy niż 2,0. W kolejnych latach podatkowych współczynnik ten odnosi się do wartości początkowej ŚT pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartość początkową środka trwałego pomniejszoną o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne ustala się wraz z początkiem każdego roku podatkowego. W sytuacji gdy w roku podatkowym wartość początkowa ŚT będzie niższa od kwoty amortyzacji obliczonej na zasadach metody liniowej wówczas dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

Wartość początkowa ŚT - dokonane odpisy amortyzacyjne < roczna kwota amortyzacji obliczona metodą liniową → należy rozpocząć amortyzację metodą liniową

  Degresywna metoda amortyzacji zakłada szybsze zużycie środka trwałego, zwłaszcza zmniejszenie jego wartości w początkowym okresie używania. W rezultacie umożliwia szybsze zamortyzowanie ŚT niż przy zastowaniu metody liniowej. Przykład 1. Podatnik zakupił środek trwały: Wartość początkowa ŚT: 100.000 zł. Stawka amortyzacji: 40 % Przewidywany okres użytkowania: 5 lat Wysokość odpisu amortyzacyjnego przy zastosowaniu amortyzacji liniowej wyniosłaby 20 000 zł.  

Rok Amortyzacja degresywna Wartość środka trwałego na koniec roku podatkowego
1 40 000 60 000
2 24 000 36 000
3 20 000 16 000
4 16 000 0

  Według metody degresywnej w trzecim roku użytkowania kwota amortyzacji wyniosłaby 14 400 zł, w związku z tym należy rozpocząć amortyzację liniową. Ostatecznie całkowity okres amortyzacji środka trwałego wynosi 4 lata. Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego metodą degresywną Rozliczenie ulepszenia środka trwałego, który jest amortyzowany metodą degresywną nie jest tak jednoznaczne jak przy zastosowaniu metody liniowej. Wydatki na ulepszenie środka trwałego amortyzowanego metodą liniową powiększają jego wartość początkową w kolejnym miesiącu tuż po miesiącu, w którym zakończono prace związane z ulepszeniem co wiąże się z wyższymi odpisami amortyzacyjnymi. Wydatki na ulepszenie ŚT amortyzowanego metodą degresywną powiększają jego wartość początkową tylko w przypadku, gdy ulepszenia dokonano w pierwszym roku amortyzacji. Jeśli ulepszenie środka trwałego nastąpiło w kolejnych latach podatkowych wówczas wartość początkowa ulega zwiększeniu po zakończeniu ulepszenia, ale wyższe odpisy amortyzacyjne są dokonywane dopiero od następnego roku. Powodem, dla którego tak się dzieje jest to, że podstawa amortyzacji środka trwałego przy tej metodzie to wartość początkowa pomniejszona o dotychczas dokonane odpisy i nie może ona ulec zmianie w trakcie roku podatkowego. Katalog Blogów Blooger Przykład 2. Podatnik amortyzuje środki trwałe przy zastosowaniu metody degresywnej. W kwietniu br. dokonał ich ulepszenia:  

  • maszyny 1, której amortyzację rozpoczął w lutym br., oraz
  • maszyny 2, której amortyzację rozpoczął w ubiegłym roku.

  Wartość ulepszeń przekroczyła 3.500 zł. W związku z powyższym podatnik pod koniec kwietnia br. zwiększył wartość początkową  maszyny 1 i od maja rozpoczął naliczanie zwiększonego odpisu amortyzacyjnego. Wartość początkowa maszyny 2 również zostanie zwiększona od kwietnia br., ale podwyższone odpisy amortyzacyjne będą naliczane dopiero od stycznia 2016 r., czyli wraz z ustaleniem wartości początkowej stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych ŚT w 2016 r. Wartość początkową wówczas należy zwiększyć o wydatki na ulepszenie oraz pomniejszyć o już dokonane odpisy amortyzacyjne. Zainteresował Cię temat artykułu? To jedynie część informacji na temat środków trwałych. Kliknij i dowiedz się wszystkiego o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji!