To, że kontrahent nie uregulował swoich należności za fakturę VAT, nie powoduje tego, że przedsiębiorca może nie odprowadzić za tą sprzedaż należnego urzędowi skarbowemu podatku. Jest jednak ulga na złe długi, dzięki której można odzyskać zapłacony podatek. Zgodnie z przepisami art. 89a i 89b ustawy o podatku VAT, właściciel firmy może skorzystać z ulgi na złe długi i skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których jego odbiorcy nie zapłacili. Ważne jest jednak, żeby udowodnić, że zobowiązania te są nieściągalne. Nieściągalność uważa się z kolei za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu pół roku od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze lub w umowie. Łączne spełnienie poniższych warunków, da możliwość skorzystania z ulgi na złe długi:
  • Świadczenie usług lub dostawa towaru musi być dokonane na rzecz podatnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie znajduje się w trakcie likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego.
  • Wierzytelności, których ma dotyczyć ulga, powinny zostać uprzednio wykazane w deklaracji jako należny podatek i obrót opodatkowany.
  • Wierzyciel i dłużnik na dzień skorzystania z ulgi muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.
  • Wierzytelności nie mogą zostać sprzedane.
  • Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.
  • Wierzyciel musi dokonać zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania VAT należnego w ramach ulgi na złe długi, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie może uregulować należności w jakiejkolwiek formie.
Zobacz też:
Wynagrodzenie kalkulator