shutterstock_81601075Biznes oparty na usługach to w dzisiejszych czasach dobry pomysł. Usługi stanowią bowiem największą grupę w całej światowej gospodarce. Nie potrzeba do nich magazynu, towarów i materiałów, a zysk może być naprawdę satysfakcjonujący.

Poprzez usługi rozumie się działania podejmowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb klientów. Klientem może być zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i organizacja czy inne podmioty. Warto przy tym pamiętać, że usługi stanowią niematerialną część gospodarki - nie dochodzi tu do wytworzenia nowego produktu, ale do zmiany jakiegoś obiektu albo sytuacji na skutek pracy człowieka.

Co można zaliczyć do usług? Jest to katalog dość szeroki i obejmuje:

  • czynności związane z handlem, budownictwem, transportem i łącznością,
  • czynności związane z zaspokajaniem potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka w zakresie kultury, oświaty, wypoczynku, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej,
  • czynności współwystępujące z procesem produkcji, ale nie generujące bezpośrednio nowych dóbr, w tym w szczególności prace montażowe i instalacyjne w miejscu przeznaczenia produktu,
  • czynności remontowe i konserwacyjne,
  • czynności związane z zaspokajaniem potrzeb porządkowo-organizacyjnych społeczeństwa, szczególnie w zakresie administracji, wymiaru sprawiedliwości i obrony narodowej,
  • niektóre czynności o charakterze usługowym bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze sferą produkcyjną, jak np. dystrybucja energii elektrycznej,
  • pozostałe czynności nieprodukcyjne związane z różnego rodzaju działalnością gospodarczą.