Od lipca 2015 do obrotu wprowadzone zostały nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 i VAT-28. Konieczność wprowadzenia nowych deklaracji wiąże się ze zmianami  w przepisach VAT, które dotyczą mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz składania kaucji gwarancyjnej dotyczącej solidarnej odpowiedzialności. 

Deklaracja podatkowa VAT-27 - sprzedaż krajowa o mechanizmie odwrotnego obciążenia

Nowelizacja przepisów o VAT uściśliła zasady mechanizmu odwrotnego obciążenia. Podatnicy dokonujący transakcji, wobec których zastosowanie ma odwrotne obciążenie, od lipca 2015, mają obowiązek składania informacje podsumowujące. Ma to umożliwić skontrolowanie czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji. Wzór deklaracji podsumowującej -VAT-27 i korekty deklaracji - VAT-27K został zamieszczony w rozporządzeniu w sprawie wzoru informacji podsumującyj w obrocie krajowym.

Deklaracja podatkowa VAT-28 - kaucja gwarancyjna

Zmiana przepisów dotyczy również zakresu składania kaucji gwarancyjnych dotyczących solidarnej odpowiedzialności, składanej w przypadku:

  • przyjęcia,
  • przedłużenia terminu ważności,
  • podwyższenia wysokości, lub
  • zmiany formy oraz zwrotu tej kaucji.

Rozszerzeniu uległ katalog towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Towary objęte odpowiedzialnością solidarną wykazane są w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów opisanych w załączniku nr 13 do ustawy, przy czym nie może być niższa niż:

  • 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 ww. załącznika,
  • 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 ww. załącznika.

Wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej - VAT-28,  także został zawarty w rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej. Do wniosku VAT-28 podatnik będzie dołączał odpowiedni załącznik:

  • formularz VAT-28/A - przyjęcie kaucji gwarancyjnej,
  • formularz VAT-28/B - przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej,
  • formularz VAT-28/C - podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej,
  • formularz VAT-28/D - zwrot kaucji gwarancyjnej.

Jak składać nowe deklaracje podatkowe?

Nowe deklaracje podatkowe: VAT-27 i VAT-28 można składać drogą elektroniczną za pomocą komputera. W formie papierowej do urzędu skarbowego należy natomiast składać dokumenty związane ze składaniem kaucji gwarancyjnej w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub upoważnieniem dla organu podatkowego do wyłącznego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku podatnika.