Osób, które decydują się na “rozkręcenie" własną firmę wciąż przybywa. Może to wynikać z faktu, iż polskie prawo staje się coraz bardziej przystępne w tym względzie. Owszem, wciąż należy spełnić cały szereg formalności, ale jest ich zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Również w 2013 roku wprowadzone zostały pewne udogodnienia dla początkujących przedsiębiorców. Koniec ze zgłoszeniami do PIP i PIS Od tego roku osoby zakładające własna firmę nie muszą zgłaszać tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy ani do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wcześniej konieczne było pisemne poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Początkujący przedsiębiorca miał na to 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Co daje taka zmiana? Przede wszystkim oszczędność czasu. Przy ogromie zadań spoczywających na osobie, która rozpoczyna własną działalność, każda zaoszczędzona sekunda to skarb. Ponadto zniesienie obowiązku informowania PIP i PIS niesie za sobą dodatkowe konsekwencje. A mianowicie, przedsiębiorcom nie grożą już sankcje za jego niedopełnienie. Warto zaznaczyć, że karą w takim przypadku była grzywna w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Zmiany te wynikają z uchylenia art. 209 Kodeksu pracy na mocy ustawy z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 2). Pojawia się jednak pytanie, skąd PIP i PIS mają wiedzieć o istnieniu powstających przedsiębiorstw? To również reguluje wspomniana ustawa. Urzędy statystyczne zobowiązane do współpracy z PIP i PIS Od tego roku urzędy statystyczne co kwartał mają obowiązek nieodpłatnego udostępniania PIP i PIS informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem. Dodatkowo Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:

  • w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie płatnika składek.

Warto zaznaczyć, że takie uprawnienia posiadała już Państwowa Inspekcja Pracy. Dodatkowo może ona korzystać z informacji ujętych w Krajowej Ewidencji Podatników. Krótsze oczekiwanie na potwierdzenie przyznania NIP Pierwszym krokiem podczas zakładania własnej firmy jest wypełnienie formularza CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpisanie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS oraz zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie NIP i wybór formy opodatkowania). W tym roku zmiany dotyczą również tego etapu zakładania własnej działalności - skróceniu uległ czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia nadania NIP. Dotychczas naczelnik urzędu skarbowego miał na wydanie takiego dokumentu aż 14 dni. W obecnym stanie prawnym musi to nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do US. Zmiany wprowadzone przez tegoroczną nowelizację przepisów powinny rzeczywiście wpłynąć pozytywnie na czas potrzebny na założenie własnej firmy. Jest to ukłon. w szczególności, w kierunku raczkujących jeszcze przedsiębiorców, którzy mogą zagubić się we wszystkich zawiłościach i obowiązkach związanych z rozpoczęciem własnej działalności. Zobacz też:

przelicznik wynagrodzenia