Środki finansowe z Funduszy Europejskich przekazywane Polsce trafiają do krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. Każde województwo decyduje samodzielnie, na co przeznaczyć pieniądze, otrzymane z unijnego budżetu. Władze województwa dolnośląskiego na początku lipca bieżącego roku ustaliły osie priorytetowe oraz działania, mające zostać zrealizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego. Z jakich dofinansowań mogą skorzystać dolnośląscy przedsiębiorcy? W jaki sposób należy biegać się o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku – budżet i osie priorytetowe

Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 zakłada wsparcie finansowe na poziomie 2,65 mld euro, z czego ok. 2,25 mld euro stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej, a 0,4 mld euro jest wkładem krajowym.  

Wsparcie finansowe na Dolnym Śląsku obejmie 11 obszarów, nazwanych osiami priorytetowymi projektu:

 • przedsiębiorstwa i innowacyjność,

 • transport,

 • energetyka,

 • edukacja,

 • społeczeństwo informacyjne,

 • turystyka i kultura,

 • miasta,

 • zdrowie,

 • środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne,

 • pomoc techniczna.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie działalności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, rozwoju potencjału B+R, podejmowaniu przedsiębiorczych inicjatyw, dokonywaniu internacjonalizacji, rozwijaniu oraz doskonaleniu produktów i usług. Wsparcie finansowe na Dolnym Śląsku na prowadzenie działalności gospodarczej ma wynosić ok. 415 mln euro.

Jak uzyskać wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?

Pozyskanie dofinansowania prowadzonej działalności jest możliwe za pośrednictwem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP), która przeprowadza nabór wniosków o wsparcie finansowe na Dolnym Śląsku, podpisuje umowy z beneficjentami, zajmuje się rozliczaniem oraz kontrolą projektów, pełni także funkcje informacyjne w zakresie procedury naboru, oceny wniosków o dofinansowanie.

Ważne!

Aby uzyskać informacje dotyczące realizowanych projektów, należy skontaktować się telefoniczne bądź mailowo z pracownikami Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Możliwe jest także udanie się do Punktu Informacyjno – Kontaktowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17. Punkt znajduje się w pokoju 0001.

Wsparcie finansowe na Dolnym Śląsku na założenie pierwszej działalności

Osoby planujące założyć własną działalność, mogą się ubiegać o dofinansowanie. Środki pieniężne zostaną przekazane beneficjentowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskanie wsparcia finansowego jest możliwe wyłącznie po przystąpieniu do projektu, organizowanego przez jednostki upoważnione przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dodatkowo uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli skorzystać z:

 • doradztwa,

 • różnego rodzaju szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o udział w programie mogą składać osoby fizyczne, nieposiadające zarejestrowanego przedsiębiorstwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia finansowego jest także samodzielne sporządzenie biznesplanu, na podstawie którego podjęta zostanie pozytywna bądź negatywna decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Po ukończeniu etapu szkoleniowego oraz zatwierdzeniu biznesplanu przez koordynatorów programu uczestnik otrzyma:

 • środki finansowe w wysokości do 40 tys. zł,

 • pomoc pomostową do 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do roku), obejmującą wsparcie finansowe na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, mediów, czynszu czy innych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • wsparcie pomostowe realizujące się w doradztwie i szkoleniach z zakresu efektywnego wykorzystania dofinansowania.

Przyznane wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku może zostać przeznaczone na:

 • zakup środków trwałych, obrotowych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • pokrycie kosztów prac remontowych oraz budowlanych.

Ważne!

Młody przedsiębiorca otrzymanej dotacji nie może przeznaczyć na pokrycie kosztów, które dotyczyć będą bieżącej działalności gospodarczej (czynsz, media, ubezpieczenia zdrowotne).

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku na wyciągnięcie ręki

Przedsiębiorcy, zainteresowani wsparciem finansowym na Dolnym Śląsku, powinni zainteresować się projektami realizowanymi przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Pozyskanie środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych daje możliwość rozwoju i wzrostu prowadzonej działalności gospodarczej. Pieniądze są na wyciągnięcie ręki.