Zakładający własną firmę przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z faktu, że aby dobrze prosperować na rynku, trzeba być specjalistą w swojej dziedzinie. Żeby natomiast stać się takim ekspertem, nierzadko niezbędne są specjalistyczne studia, szkolenia bądź kursy, pozwalające na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Czy zatem wydatki na zdobycie kwalifikacji zawodowych ponoszone przez przedsiębiorcę mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wydatki na zdobycie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), za koszty uzyskania przychodów można uznać wydatki ponoszone w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia lub zdobycia źródła przychodów. Jednocześnie wydatek nie może być wskazany w art. 23 ustawy – wydatki tam ujęte nie mogą pomniejszyć podstawy opodatkowania, nawet jeśli spełniają pierwszy przytoczony warunek.

Może się zatem wydawać, że wydatki na studia, kursy czy szkolenia przedsiębiorcy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Jednakże organy skarbowe i sądy administracyjne w swoich interpretacjach i wyrokach w zdecydowanej większości dochodzą do odwrotnych wniosków. Zgodnie z przeważającą linią, wydatki na edukację przedsiębiorcy noszą znamię kosztów osobistych, poniesionych w celu zwiększenia ogólnego poziomu wiedzy, nie tylko ze względu na prowadzenie firmy. Zatem, skoro nie są one związane stricte z prowadzoną działalnością, nie powinny zmniejszać podstawy opodatkowania.

Od powyżej wskazanej zasady ogólnej istnieją jednak wyjątki. Przykładem może być m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 roku o sygn. IPPB1/415-387/10-2/MT. Zgodnie z tą opinią: “(...) dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z podjęciem studiów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie, czy:

  • wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Z powyższych wydatków, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć uprawnienia, umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W świetle powyższego poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z podjętymi studiami podyplomowymi mogą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem ich należytego udokumentowania.(...)”.

Jak więc widać, w praktyce trudno jest jednoznacznie orzec, czy wydatki na określone studia lub szkolenie przedsiębiorcy mogą stanowić koszt podatkowy. Aby uzyskać pewność, warto przed zaksięgowaniem takiej opłaty zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej.