O tym, że odsetki od kredytu zaciąganego  w celu finansowania potrzeb firmowych, mogą - pod pewnymi warunkami - stanowić koszt uzyskania przychodu, wie chyba każdy przedsiębiorca. Jednakże w przypadku jednego przedmiotu finansowania pojawiają się wątpliwości - chodzi tu o pożyczkę przeznaczoną na zakup lokalu, który służy jednocześnie celom prywatnym, jak i firmowym.

Odsetki od kredytu mieszkaniowego 

Wykorzystywanie części lokalu prywatnego do prowadzenia działalności gospodarczej jest rozwiązaniem wybieranym stosunkowo często przez właścicieli mniejszych firm. Jest ono mniej kosztowne niż wynajęcie osobnego miejsca do pracy, a co więcej - także wydatki ponoszone na eksploatację mieszkania mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wydatki na media czy usługi telekomunikacyjne będzie można rozliczyć w kosztach proporcjonalnie.  

Przedsiębiorca ma prawo do wprowadzenia firmowej części lokalu do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Wtedy też do kosztów uzyskania przychodu można także zaliczyć wspomniane już odsetki od kredytu, zaciągniętego na potrzeby działalności gospodarczej. Ważne jest, że odsetki takie muszą być opłacone - nie można w ich przypadku posługiwać się ustalonym harmonogramem spłat, ale rzeczywistymi dowodami zapłaty.

Odsetki od kredytu w kosztach

W kwestii kredytów, zaciąganych na sfinansowanie zakupu lokalu, który służy zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych, przedsiębiorcy mają jednak pewne wątpliwości. Nie jest bowiem do końca jasne, czy taka pożyczka może zostać uznana za służącą uzyskaniu przychodu bądź też zabezpieczeniu lub utrzymaniu źródła przychodu - czyli zgodną z definicją firmowego kosztu.

Organy podatkowe ustaliły w praktyce jednolitą interpretację problemu - zgodnie z nią, odsetki od kredytu poniesionego na finansowanie lokalu prywatnego, ale wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej, mogą zostać w części zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Możliwą do zaksięgowania kwotę ustala się na podstawie proporcji pomiędzy firmowym i prywatnym fragmentem mieszkania.

Dodatkowo istotne jest, że bezpośrednio w kosztach mogą znaleźć się wyłącznie te odsetki, które opłacone zostały już po przekazaniu lokalu bądź jego części do użytkowania w działalności. Natomiast opłaty poniesione przed tą datą będą powiększały wartość początkową środka trwałego.

Odsetki od kredytu - podsumowanie

Tak więc, jeśli odsetki będą zwiększały wartość początkową lokalu, przedsiębiorca jest zobowiązany dodać ich wartość do wartości środka trwałego. Wydatek taki znajdzie się wobec tego w kosztach wraz z comiesięcznym odpisem amortyzacyjnym, księgowanym wśród innych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Natomiast w przypadku, gdy odsetki płacone są już po wprowadzeniu lokalu do środków trwałych, do ich księgowania używa się w praktyce dowodu wewnętrznego. Na dokumencie takim powinna znaleźć się data, kwota oraz rodzaj wydatku. Dodatkowo przedsiębiorca musi pamiętać, że sam dowód wewnętrzny to nie dokument księgowy. Wobec tego wraz z nim w dokumentacji firmy powinno znaleźć się potwierdzenie zapłaty w postaci np. wyciągu z konta bankowego, z wyliczeniem proporcji odsetek przypadających na część firmową lokalu. Wartość opłaconych odsetek ujmuje się w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.