Wykreślenie z VAT - kiedy jest możliwe? Wykreślenie z VAT - kiedy jest możliwe? Wykreślenie z VAT może nastąpić bez żadnego ostrzeżenia. Może to nastąpić w sytuacji, gdy podatnik nie składa deklaracji podatkowych lub urząd skarbowy nie może się z nim skontaktować. Jakie jeszcze mogą być przyczyny wykreślenia z VAT? Sprawdź!

Wykreślenie z VAT a przepisy

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT wykreślenie z VAT może nastąpić z urzędu, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie podatnika w sytuacji, gdy: 1) podatnik nie istnieje lub 2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem lub 3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub 4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Ponadto wykreśleniu z urzędu jako podatnik VAT podlega również podatnik, który:

  • zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Przy czym jeżeli podatnik w okresie zawieszenia będzie wykonywał czynności opodatkowane, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy (tj. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów), jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie urząd przed dniem dokonania zawieszenia lub rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia, wskazując przy tym okres, w jakim dokonywał tych czynności. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.
  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, podatnik nie złożył jej za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały. Przy czym wykreślenie nie nastąpi, jeśli w wyniku wezwania przez urząd skarbowy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.
  • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów bądź usług z kwotami podatku. Tutaj również wyjątek stanowi sytuacja, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli podatnik złoży co do tego stosowne wyjaśnienia w urzędzie, wykreślenie nie będzie miało miejsca.
  • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane. Przy czym wykreślenie nie będzie miało miejsca, jeśli wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.
  • prowadząc działalność gospodarczą, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jak się uchronić przed wykreśleniem z VAT?

W celu uniknięcia wykreślenia z rejestru VAT podatnik może podjąć czynności, które go od tego uchronią. Przede wszystkim powinien:

  • dokonywać terminowego składania deklaracji VAT, nawet jeśli nie uzyskał żadnego przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w danym okresie rozliczeniowym,
  • w składanych deklaracjach VAT podawać aktualny numer telefonu, który umożliwi urzędnikom skontaktowanie się z podatnikiem,
  • dokonać aktualizacji adresu korespondencyjnego w CEIDG.

Jak sprawdzić czy podatnik nie został wykreślony z VAT?

Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis internetowy, który umożliwia na podstawie numeru NIP sprawdzenie czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Pozwoli to na uniknięcie błędów w składanych deklaracjach VAT. Należy mieć na względzie, że w sytuacji, gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru VAT nie otrzyma on decyzji administracyjnej w tej sprawie.Dlatego też podatnik sam musi kontrolować czy nie został wykreślony z VAT.  Jeśli zaś dojdzie do wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT to należy dokonać ponownej rejestracji do VAT.