W sytuacji gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy zostanie wykazana nadwyżka podatku naliczonego (zakup) nad należnym (sprzedaż), podatnik ma prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty. Jednak niekiedy urząd skarbowy w razie wątpliwości co do zasadności zwrotu VAT, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy przedsiębiorcy przysługuje środek prawny, jakim jest zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT.

Jakie są terminy zwrotu VAT?

Ustawa o VAT dopuszcza trzy terminy zwrotu VAT:

 • 25 dni,
 • 60 dni,
 • 180 dni.

Termin 25 dni jest terminem przyspieszonym, z którego nie mogą jednak korzystać wszyscy podatnicy. Aby móc skorzystać ze skróconego terminu zwrotu VAT, należy spełnić szereg dodatkowych wymogów, takich jak:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Dodatkowo do deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym podatnik ubiega się o zwrot VAT, powinien dołączyć stosowny wniosek.

Z kolei 60-dniowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT jest terminem podstawowym i przysługuje tym podatnikom, u których w danym okresie wystąpiły czynności opodatkowane.

Natomiast termin 180 dni jest określany jako wydłużony termin zwrotu podatku od towarów i usług. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy w danym okresie nie wykonali żadnych czynności opodatkowanych.

Zaskarżenie decyzji o przedłużeniu terminu zwrotu VAT - czy jest możliwe?

W ostatnich latach US samowolnie podejmował decyzję o wydłużeniu terminu zwrotu VAT na odpowiedni rachunek bankowy. Podatnicy od decyzji tych nie mogli się odwołać. Co ważne, obecnie w kwestii tej następuje przełom i to za sprawą trzech postanowień wydanych przez NSA 10 i 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1134/13, I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13). Zgodnie z ich treścią w sytuacji gdy US stwierdzi, że termin zwrotu VAT należy wydłużyć ze względu na rzekome wątpliwości co do poprawności rozliczenia VAT wykazanego w deklaracji, podatnik ma prawo zaskarżyć taką decyzję do WSA. Do tej pory przedsiębiorcy nie mieli takiej możliwości. Urzędnicy skarbowi twierdzili, że mają w każdym wypadku prawo wydłużania ustawowych terminów na zwrot VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. Wystarczyło więc, że naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu terminu, powołując się na wątpliwości dotyczące prawidłowości rozliczenia wynikającego z deklaracji VAT. Obecnie organy podatkowe również zajmują stanowisko korzystne dla podatków, czego przykładem jest wyrok WSA we Wrocławiu z 15 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1770/15.

W sytuacji gdy decyzja będzie bezzasadna i urząd skarbowy nie będzie posiadał konkretnych dowodów mogących wskazywać na wadliwość rozliczenia VAT, będzie zobligowany do powiększenia wypłaty nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym wraz z odsetkami.