Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę - przyjmuje się, że jeden miesiąc pracy stanowi 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  • 20 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika:

  • podstawą wymiaru urlopu jest odpowiednio 20 lub 26 dni,
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład 1. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego. Od 1 maja do 30 września był zatrudniony w ramach stosunku pracy na cały etat. Aby wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego należy pomnożyć 5/12 razy 20 dni urlopu. W rezultacie otrzymuje się 8,33 dni urlopu wypoczynkowego, które po zaokrągleniu do pełnego dnia dadzą 9 dni urlopu po 8 godzin.   Przykład 2. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego. Od 1 maja do 30 września był zatrudniony w ramach stosunku pracy na ½ etatu.   Aby wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego należy najpierw pomnożyć ½ przez 20 dni urlopu, a następnie przez 5/12. W efekcie daje to 4,16 dni urlopu wypoczynkowego, które po zaokrągleniu do pełnego dnia dadzą 5 dni urlopu po 8 godzin.  

WażneDo okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia pracownika, bez względu na sposób ustania stosunku pracy czy przerwy w zatrudnieniu.

  Do okresu zatrudnienia, na podstawie którego ustalany jest wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się również okres ukończonej nauki w:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Zobacz też:

Praca przy komputerze pit 11 elektronicznie logowanie google

Podane okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jeżeli pracownik pobierał naukę w trakcie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymair urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka lub okres nauki, w zależności od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.   Udzielenie urlopu wypoczynkowego Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy - w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.  

Sprawdź, jakie zmiany szykuje Komisja Europejska - urlop wypoczynkowy 35 dni w roku!