Przedsiębiorcy, który świadczy usługi wynajmu lokalu, nie zależnie od tego czy jest to lokal użytkowy czy mieszkaniowy, zobligowany jest zapłacić do urzędu skarbowego podatek VAT należny z tego tytułu. [Od tej zasady istnieje|Występuje jednak pewien wyjątek. Kiedy zatem przedsiębiorca nie będzie płacił VAT-u? Zgodnie z drugim zdaniem art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje również czynności, polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Oznacza to, że obecnie świadczenie usług najmu jest czynnością, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli tylko jest świadczone w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Nie ma również wątpliwości, że wynajmowanie nawet jednego lokalu jest świadczeniem ciągłym w celach. Dlatego właśni, każdy podatnik winien jest odprowadzić do urzędu skarbowego należny z tego tytułu podatek od towarów i usług. Zwolnienie z podatku VAT za wynajem mieszkania Fakt wynajmu lokalu nie oznacza, że usługa najmu będzie podlegała opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których kwota sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym wartości wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Przy czym, dokonując przeliczenia euro na złotówki, należy posłużyć się Tabelą Kursów Średnich Narodowego Banku Polskiego. Przedsiębiorca, u którego kwota sprzedaży za ubiegły rok nie przekroczyła tego progu, nie ma obowiązku opłacania VAT. Należy jednakże pamiętać, iż artykuł 113 ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia albo zrezygnowali z tego prawa oraz nie upłynęły jeszcze trzy lata, licząc od końca miesiąca, w którym miało to miejsce.