Niektórzy przedsiębiorcy, żartobliwie, podatki odprowadzane do skarbówki nazywają haraczem. Może dlatego, że należy je płacić regularnie. Za co US bierze opłatę?

Pieniądze płacone urzędowi skarbowemu

Opodatkowaniu podatkiem skarbowym podlegają wszelkie czynności związane z:
    • eksportem towarów
    • wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem w Polsce
    • importem towarów
  • odpłatną dostawą towarów i odpłatne świadczeniem usług w Polsce
  • wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub usług
Od tych czynności naliczany jest podatek od towarów i usług, czyli tak zwany podatek VAT. Jego wartość ustalana jest od wartości przeprowadzonej transakcji, uwierzytelnionej fakturą , albo paragonem z kasy fiskalnej i odprowadzany w wysokości (zależnie od rodzaju transakcji i działalności gospodarczej) , 5%, 23%,, 8%. Z podatku tego można być zwolnionym. Możliwość korzystania z ulgi podatkowej ma każda z działalności gospodarczej, gdzie zsumowana wartość sprzedaży towarów i usług nie przekracza w danym roku podatkowym liczby stu pięćdziesięciu tys. złotych. Dodatkowo, idąc za ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do fiskusa odprowadzić trzeba także podatek dochodowy, który jest naliczany od każdego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) z [wszelkiej|każdej wykonywanej działalności gospodarczej, bez względu od jego źródła. Podatek jest odprowadzany jako comiesięczne zaliczki, a całe jego rozliczenie nastąpi w sytuacji złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast same zaliczki trzeba opłacać w wysokości 20 procent dochodu, do 20 dnia każdego miesiąca, będącego rozliczeniem za ubiegły miesiąc.