Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.1.1995 roku, w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych, jednoznacznie określa warunki skorzystania z ulgi inwestycyjnej. Które wydatki można zatem odpisać od podatku?
Ulga inwestycyjna polega na tym, że podatnicy mogą dokonać odliczenia od dochodu do opodatkowania, całości lub części wydatku poniesionego na cele inwestycyjne do wysokości 25 - 50 % poniesionych kosztów. Do kosztów inwestycyjnych kwalifikuje się m.in :
  • zakup, budowa i rozbudowa poszczególnych rodzajów budynków
  • zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych
  • wytworzenie we własnym zakresie lub na zlecenie środków trwałych, opisanych w rozporządzeniu
  • zakup i montaż maszyn oraz urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych GUS
  • zakup licencji, patentów lub know-how
Wszystkie wydatki inwestycyjne kwalifikowane do odliczeń podatkowych wymienione są w § 1 ust. 4 punkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 roku w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dziennik Ustaw Nr 14, pozycja 63). Warunkiem dokonania odliczenia jest wykazanie się przez podatnika odpowiednio wysokim udziałem dochodu w przychodach - minimum 4 proc., w przypadku działalności w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego lub świadczenie usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego i minimum 8 proc., w przypadku pozostałych działalności - jak również właściwe uwierzytelnienie wydatku dokumentem odprawy celnej, rachunkiem uproszczonym albo faktura, wystawionymi przez podatnika podatku VAT, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem przekazania należności .