Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają prawo korzystać z wielu przywilejów w postaci ulg podatkowych i składkowych. Co zrobić, by płacić mniej?

Ulgi podatkowe

Jednorazowa amortyzacja z “pomocy de minimis” to ulga podatkowa, z której korzystać mogą podatnicy, rozpoczynający działalność gospodarczą , a także Mali Podatnicy. Pomoc ta to ulga, polegająca na jednorazowej amortyzacji wszystkich środków trwałych, których łączna kwota początkowa nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Odpisy amortyzacyjne są kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu przedsiębiorca ma obniżone zobowiązania podatkowe. Jednorazowej amortyzacji podlegają składniki majątku zaliczane do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:
  • specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty
  • kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)
  • urządzenia techniczne (gr. 6)
  • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych
  • urządzenia, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania
Ulgi składkowe Przedsiębiorstwa założone po 23 sierpnia 2005 r. korzystają z obniżki składek ZUS. 24 sierpnia 2005 r. zaczęła bowiem obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o zmianie innych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248), obniżająca podstawę wymiaru składek ZUS-owskich od nowo powstałych firm. Obecnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ZUS ( rentowe, emerytalne, chorobowe) w okresie pierwszych 2 lat kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednakże niż 30 proc. wartości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast minimalne wynagrodzenie od stycznia 2011 r. wynosi 1386,00 zł. Od 20 września 2008 r. podatnikom przysługuje też prawo zgłoszenia przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym czasie nie opłacają oni składek na ubezpieczenia od prowadzonej firmy. Przerwa taka nie powoduje również utraty prawa do ulgi składkowej dla nowych firm. Zobacz też:
zasiłek chorobowy urlop wychowawczy świadczenia przedemerytalne