Rachunek, jako sformalizowany dokument w obrocie gospodarczym posiada swój wzór rachunku. Jednak w przeciwieństwie do faktur, które uregulowane zostały szczegółowo ustawą oraz rozporządzeniem, rachunek nie jest tak precyzyjnie opisany przepisami prawa. 

Wzór rachunku - jak wystawić?

Poprawnie wystawiony rachunek musi posiadać przede wszystkim nazwę sprzedawcy - wystawcy dokumentu, datę wystawienia oraz kolejny numer, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług oraz ich ceny jednostkowe, jak i ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów rachunków zwykłych, które można pobrać i używać (bezpłatnie). Należy jednak zawsze zwracać szczególną uwagę, czy pobrany wzór rachunku jest na pewno zgodny z obowiązującymi przepisami. Wystawienie rachunku, który nie jest zgodny z przepisami, karane jest grzywną. Warto zatem zadbać, aby wybrany wzór rachunku, który używany jest w przedsiębiorstwie, posiadał wszelkie wymagane prawem elementy.

Niezbędne elementy - poprawny wzór rachunku

  • datę wystawienia,
  • numer,
  • imiona i nazwiska lub nazwy przedsiębiorcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Kto może wystawić rachunek?

To, że przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury, nie oznacza, że rachunki nie są brane pod uwagę. Taką możliwość ma jednak dużo mniejsza liczba podmiotów gospodarczych. 

Takie prawo obowiązuje głównie CI którzy zarabiają na podstawie umowy zlecanie lub o dzieło. Do tego można zaliczyć również działalność artystyczną, literacką, naukową, trenerską, oświatową czy publicystyczną.

Pamiętaj

Od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani dokumentować transakcje fakturami. Dotyczy to również firm zwolnionych z VAT, które dotychczas wystawiały rachunki.

 

Zobacz też:

z 3b