W przypadku nie spłacania swoich zobowiązań może dojść do zajęcia konta bankowego. Wówczas bank blokuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku dłużnika do wysokości egzekwowanej kwoty. Jednakże warto wiedzieć, że nie wszystkie środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym dłużnika podlegają egzekucji komorniczej. Dowiedźmy się w jakim stopniu możemy korzystać ze środków pieniężnych w przypadku zajęcia konta bankowego.

Zajęcia konta bankowego - limit

Zajęcie konta bankowego związane jest z ograniczeniem praw dłużnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Jednakże dotyczy to tylko wypłat do wysokości zajętej kwoty - należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami egzekucyjnymi. Jeśli więc podatnik posiada środki ponad tą wierzytelność wówczas powinien mieć dostęp do tych środków. W związku z tym nie powinno się godzić na blokowanie dostępu do nadwyżki oraz niedozwolone jest ograniczenie dostępu do niej np. brak możliwości robienia przelewów, a wypłata gotówki tylko w kasie banku. Jeśli jednak bank dokona zajęcia konta bankowego, a na nim nie będzie wystarczających środków na pokrycie całego długu, należy pamiętać, że zajęcie nie traci ważności. A więc wszelkie późniejsze wpłaty również zostaną objęte zajęciem. Oczywiście zajęciu konta bankowego nie podlegają środki jakie dłużnik może wykorzystać w ramach linii debetowej w rachunku bankowym. A bank nie może przekazać pieniędzy, które spowodowałyby powstanie na koncie bankowym salda ujemnego.  

Zajęcia konta bankowego - kwota wolna

Zajęcie konta bankowego nie może dotyczyć wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na nim. Art. 54 Prawa bankowego przewiduje kwotę niepodlegającą zajęciu. Jest to tzw. kwota wolna od zajęcia. Zgodnie z powyższym przepisem środki pieniężne znajdujące się na:

  • rachunkach oszczędnościowych,
  • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych,

- są wolne od zajęcia na podstawie sądowego (lub administracyjnego) tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku). Kwota wolna od zajęcia ustalana jest raz podczas trwania całej egzekucji komorniczej.

Należy pamiętać, że kwota wolna od zajęcia przewidziana przez przepisy Prawa bankowego dotyczy jedynie rachunków bankowych osób prywatnych, a więc nie odnosi się do rachunków firmowych!

 

Zajęcie konta bankowego - wypłata wynagrodzeń

Oczywiście pobranie kwoty wolnej od zajęcia nie jest jednym sposobem na korzystanie z zablokowanych środków pieniężnych. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego przewidziane są dwie sytuacje, których nie obowiązuje zakaz wypłat z rachunku w momencie jego zajęcia:

  • w przypadku zatrudniania pracowników, w stosunku do których dłużnik zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzeń wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi jak podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS,
  • w przypadku zapłaty zasądzonych alimentów bądź renty o charakterze alimentacyjnym.

Środki pieniężne na te cele mogą być pobrane bez zgodny wierzyciela, jednak należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Aby wypłacić środki an wynagrodzenia dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Wypłaty te nie są w żaden sposób limitowane. w przypadku pobrania środków na alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym należy przedłożyć tytułu wykonawczego stwierdzający obowiązek dłużnika do płacenia tych świadczeń. Natomiast bank dokonuje wypłaty alimentów lub renty osobom uprawnionym do otrzymania tych świadczeń.