Duża część przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez użycia samochodu. Ze względu na różny poziom rozwoju firmy oraz wysokość środków finansowych jaka możliwa była do przeznaczenia na zakup pojazdów, są one nabywane w różny sposób. Często spotykane jest jednak wykorzystywanie prywatnych pojazdów przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności. Wielu z nich z różnych względów decyduje się, aby wziąć samochód w leasing. Należy również pamiętać o przedsiębiorcach, którzy zakupują samochody i wprowadzają je do ewidencji środków trwałych. Co trzeba zrobić w przypadku, gdy zakupiony pojazd okaże się kradziony? W jaki sposób zakup kradzionego samochodu wprowadzić do majątku firmy oraz jak dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych - dowiesz się, czytając nasz artykuł!

Zakup kradzionego samochodu - ewidencja środków trwałych

W celu zakwalifikowania wydatku do środków trwałych musi on spełnić 5 warunków jednocześnie:

  1. być własnością lub współwłasnością podatnika,

  2. być kompletnym i zdatnym do użytku,

  3. być nabytym i wytworzonym we własnym zakresie,

  4. jego przewidywany okres użytkowania przekracza rok,

  5. być wykorzystywanym w celach związanych z prowadzoną działalnością.

Zdarza się, że zakupiony przez przedsiębiorcę używany pojazd, który został zakwalifikowany jako środek trwały i podlegał amortyzacji, okaże się kradziony. W tym wypadku zakup kradzionego samochodu zakwalifikowany jako zakup środka trwałego byłby błędny, ponieważ nie spełnia pierwszego warunku tzn. nie jest własnością przedsiębiorcy. Błędne również było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Zakup kradzionego samochodu - korekta amortyzacji

Uznanie kradzionego samochodu za własność przedsiębiorcy

W sytuacji, gdy od dnia kradzieży minęły 3 lata, samochód może zostać uznany za własność przedsiębiorcy, dodatkowo zniesiony jest obowiązek dokonania korekty amortyzacji. Spełnione muszą być dwa warunki:

  • pojazd został wydany nabywcy przez sprzedającego,

  • nabywca działał w dobrej wierze - bez świadomości, że nabywa kradziony samochód.

Obowiązek dokonania korekty amortyzacji

Jeśli od dnia gdy nastąpił zakup kradzionego samochodu nie minęły 3 lata lub chociaż jeden z warunków nie został spełniony, należy dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji trzeba skorygować koszty za cały okres amortyzacji i dodatkowo dokonać korekty poszczególnych deklaracji podatkowych, w których błędna amortyzacja była uwzględniana. Powstałą w wyniku korekt zaległość podatkową trzeba uregulować.

Korekta kosztów a zakup kradzionego samochodu

Samochody osobowe

W przypadku nabycia pojazdu osobowego, który okaże się kradziony, istnieje ewentualna możliwość zaliczenia poniesionych wydatków eksploatacyjnych w koszty firmowe.

Możliwość taka istnieje w przypadku, gdy do pojazdu prowadzona była ewidencja przebiegu pojazdów, tzw. kilometrówka (podatnik nie wprowadził pojazdu do majątku firmy). W takiej sytuacji przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania korekty kosztów, z uwagi na fakt, że wydatki zaliczane są w koszty do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki

Natomiast w przypadku, gdy samochód został zakwalifikowany jako środek trwały, nie ma możliwości uniknięcia przeprowadzenia korekty kosztów związanych z wydatkami eksploatacyjnymi.

Samochody ciężarowe

W przypadku nabycia pojazdu ciężarowego, który okaże się kradziony, sytuacja wygląda nieco inaczej. Związane z ich użytkowaniem wydatki eksploatacyjne można zaliczyć do kosztów nawet wtedy, kiedy samo auto nie jest środkiem trwałym i nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. Podatnik w tym przypadku ma jednak obowiązek udowodnienia, że wydatki eksploatacyjne były ściśle związane z prowadzeniem firmy. Jednak ostateczna decyzja, czy wydatek jest powiązany z prowadzoną działalnością, należy do urzędu skarbowego.

Zakup kradzionego samochodu a VAT

Zakup kradzionego samochodu, a przede wszystkim odliczenie podatku VAT od takiego zakupu wzbudza kontrowersje. Jedno ze stanowisk głosi, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ samochód został nabyty niezgodnie z postanowieniami zawartymi w kodeksie cywilnym. Drugie stanowisko głosi, że przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ przez pewien czas był właścicielem pojazdu.

Zgodnie z interpretacją indywidualną o sygnaturze IBPP2/443-998/10/RSz wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach 25 lutego 2011 roku podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, jeśli nastąpił zakup kradzionego samochodu.

Reasumując, do podatnika należy ostateczna decyzja, które ze stanowisk uzna za słuszne w swojej sytuacji. Należy dodatkowo pamiętać, że podczas ewentualnej kontroli organ podatkowy może zakwestionować odliczanie przez podatnika podatku VAT za zakup kradzionego samochodu. W takim wypadku konieczne będzie dokonanie przez podatnika korekty podatku VAT.