Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność musi zdecydować się na jedną formę opodatkowania podatkiem dochodowym, którą będzie stosował w trakcie całego roku podatkowego tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Niejednokrotnie po opłaceniu zaliczki przedsiębiorca dokonuje zmian w poprzednich okresach rozliczeniowych. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać skorygowana?

Zaliczka na podatek dochodowy - terminy wpłat

Osoba prowadząca działalność zobowiązana jest do rozliczania podatku dochodowego z urzędem skarbowym miesięcznie lub kwartalnie. Wpłaty zaliczki musi dokonywać:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy,
  • do 20. dnia miesiąca następującego po kwartał, który był rozliczany.

Nie ma konieczności składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnik wylicza zaliczkę samodzielnie i określoną kwotę wpłaca bezpośrednio na konto urzędu skarbowego w tytule wpisując informacje o rodzaju formy opodatkowania i okresie, za który jest opłacana np. PIT-5/PIT-36 lub PIT-28 za 09/2017.

Zaliczka na podatek dochodowy - zasady wyliczania

Zaliczka na podatek dochodowy obliczana jest na podstawie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów. Zaliczkę należy wyliczać narastająco od początku roku podatkowego. Zerowe zaliczki, czyli te, w których koszty przewyższyły przychody nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego. Wszystkie zaliczki na podatek dochodowy z całego roku zostaną wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Błędnie wyliczona zaliczka na podatek dochodowy

W przypadku błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na to, że jest ona naliczana narastająco konieczne będzie cofnięcie się do miesiąca, w którym zaszła pomyłka gdzie należy skorygować ten miesiąc, a także kolejne, aż do miesiąca bieżącego. Błędnie wyliczona zaliczka na podatek dochodowy może wynikać ze zmian dokonanych po zamknięciu rozliczeń za dany miesiąc w wysokości przychodów lub kosztów np.:

  • przy dokonaniu korekty faktury, w której konieczne było cofnięcie się do poprzedniego okresu,
  • przy wybraniu nieprawidłowej stawki ryczałtu w wystawianej fakturze sprzedażowej,
  • w przypadku wszelkich zmian dokonanych w poprzednich rozliczeniach, które wymagają dopłaty podatku.

Jeśli po skorygowaniu zaliczki na podatek dochodowy zapłacona dotychczas kwota jest za niska, konieczna będzie dopłata. Należy przy tym sprawdzić czy nie ma konieczności doliczenia odsetek. Warto skorzystać przy tym z kalkulatora odsetek. Jeśli wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł, nie uwzględnia się ich przy kwocie zobowiązania wobec urzędu skarbowego.