j0309607Osoby prowadzące działalność gospodarczą powoli zaczynają się przygotowywać do zmian, jakie wejdą w życie od pierwszego stycznia 2014 roku do Ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja dotyczy także zasad wystawiania faktur korygujących, które nie są obszerne, lecz mimo to istotne dla podatników.

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę w sytuacji, gdy wystąpiła pomyłka bądź zaistniały zdarzenia powodujące zmiany w danych na fakturze pierwotnej. Do końca 2013 roku regulacje dotyczące korekt są zawarte w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, jednak od początku następnego roku zmienione przepisy znajdą się w znowelizowanej ustawie o VAT.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT fakturę korygującą sprzedawca będzie mógł wystawić w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej:

 • udzielono rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zmianie ulegają także informacje wymagane do tego, aby dana korekta była prawidłowa. Jak wynika z art. 106j ust. 2 ww. ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 • określenie “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej, której dotyczy korekta określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (datę wystawienia, kolejny numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towaru lub usługi oraz ich adresy, w określonych przypadkach NIP sprzedawcy oraz nabywcy, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) oraz nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 • w pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji,
 • wskazanie okresu, do którego odnosi się korekta (gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie).

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące regulacje zawarte w rozporządzeniu nie będzie już wymagane, aby sprzedawca podawał na dokumencie przyczyny korekty, np zwrot towaru lub udzielenie rabatu. Dodatkowo została doprecyzowana kwestia dotycząca wykazania zmiany podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego.