Towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży niejednokrotnie mogą ulec uszkodzeniu lub przeterminowaniu. Na przykład w przypadku hurtowni zniczy normą jest, że część z nich zostanie stłuczona, natomiast sklepy spożywcze muszą liczyć się z pozostającymi na stanie towarami, których data ważności do spożycia upłynęła. W artykule opiszemy jak ująć takie zniszczone towary oraz przeterminowane.

Zniszczone towary

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość zniszczonych towarów pod warunkiem, że strata ta nie powstała na skutek zaniedbania czy niestaranności. Wówczas na tę okoliczność przedsiębiorca sporządza protokół szkody, w którym zawiera szczegółowy opis zdarzenia powodującego stratę oraz wykaz zniszczonych towarów wraz z wartością starty.

Protokół jest podstawą zapisów w uproszczonej księdze podatkowej, w której przedsiębiorca musi dokonać wyksięgowania zniszczonych towarów z kol. 10 - zakup towarów handlowych i materiałów (na minus) przenosząc je do kol. 13 - pozostałe wydatki (na plus).

Towary przeterminowe

W ich przypadku podatnik postępuje analogicznie, jak przy towarach zniszczonych, czyli sporządza protokół przeterminowanych produktów i dokonuje przeksięgowania z kol. 10 księgi do kol.13.

Co ciekawe, do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zakwalifikować również wydatki poniesione na ich utylizację. Tego typu wydatek przedsiębiorca ewidencjonuje w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Ważne!

Zniszczone towary podatnik powinien wycenić wg cen zakupu.