W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę konieczne jest zgłoszenie jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdyż wiąże się to w większości przypadków ze zmianą właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od wystąpienia faktycznej zmiany. Przeczytaj i dowiedz się, jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą zmiana miejsca zamieszkania.

Konsekwencje na gruncie podatku VAT

Zgodnie z przepisami zawartymi w Art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej prawidłowym organem podatkowym dla osób prowadzących działalność jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. Istnieje jednak kilka wyjątków:

  • w przypadku prowadzenia działalności pod wieloma adresami właściwym organem podatkowym pozostaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla adresu zamieszkania,
  • jeśli przedsiębiorca nie posiada siedziby działalności ani stałego miejsca prowadzenia na terenie Polski to właściwym organem podatkowym jest dla niego Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście,
  • jeśli miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności zmieni się w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i spowoduje zmianę właściwego urzędu skarbowego to deklarację VAT należy złożyć w urzędzie właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Konsekwencje na gruncie PIT

Podatek dochodowy rozliczany jest w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (z wyjątkiem działalności na zasadach karty podatkowej). Jeśli zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła w trakcie trwania okresu rozliczeniowego to urzędem skarbowym właściwym do rozliczenia jest urząd skarbowy właściwy dla ostatniego dnia tego okresu. Przykład 1 Zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje w sierpniu i niesie za sobą konieczność zmiany właściwego urzędu skarbowego. W którym urzędzie należy rozliczyć podatek VAT oraz zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc lipiec? Podatek VAT oraz zaliczkę za lipiec należy rozliczyć w urzędzie skarbowym właściwym dla poprzedniego miejsca zamieszkania, natomiast sierpniowych rozliczeń będzie należało dokonać w urzędzie skarbowym właściwym dla nowego adresu.

Konsekwencje w ZUS

W przypadku gdy przedsiębiorca jest jednocześnie osobą ubezpieczoną w ZUS z racji prowadzonej działalności i opłaca za siebie składki społeczne i zdrowotną, to wówczas powinien w terminie 14 dni od tej zmiany dodatkowo złożyć druk ZUS ZUA do urzędu skarbowego w trybie zmiany i zgłosić tym samym nowy adres zamieszkania.