Nowelizacja przepisów podatkowych w 2014 r. nie ominie także podstawowej ustawy, jaką jest Ordynacja podatkowa. Wynika to z faktu, iż 18 marca b.r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uproszczenie i zracjonalizowanie niektórych obecnie obowiązujących procedur podatkowych.

Adres zamieszkania a adres korespondencyjny

Wśród proponowanych nowelizacji znalazło się miejsce na unowocześnienie procedury doręczania pism urzędowych do podatników. Nowelizacja w tej kwestii będzie odnosiła się do  art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ordynacja podatkowa (aktualny stan prawny)

Art. 148. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

§ 2. Pisma mogą być również doręczane:

1) w siedzibie organu podatkowego;
2) w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji;
3) (uchylony)

§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Jak widać w przepisie, obecnie pisma urzędowe mogą być doręczane osobom fizycznym wyłącznie w mieszkaniu bądź miejscu pracy. Zapis ten może generować pewne trudności w sytuacji, kiedy wygodniejszym rozwiązaniem byłoby dostarczanie pisma w miejscu innym, niż podany adres zamieszkania tudzież pracy.

Ten problem ma rozwiązać właśnie planowana nowelizacja. Zgodnie z nią podatnik będzie miał prawo do wskazania adresu korespondencyjnego innego, niż adres zamieszkania bądź miejsca pracy. Korespondencję będzie można tym samym skierować do wybranej skrytki pocztowej.

Pełnomocnik odbierze pismo drogą elektroniczną

Warto zauważyć, że nowelizacja nieco szerzej odniesie się do kwestii odbioru pism urzędowych. Zgodnie z projektem pełnomocnicy zawodowi – czyli adwokaci, radcy prawni lub doradcy podatkowi – będą zobowiązani do odbierania takich pism drogą elektroniczną.

Oznacza to, że zawodowi plenipotenci powinni posiadać i wskazać podczas składania pełnomocnictwa adres swojej poczty elektronicznej. Na ten adres przesyłana będzie urzędowa korespondencja. Jeśli zdarzyłoby się, że pełnomocnik nie będzie miał możliwości pobrania elektronicznego dokumentu, odebranie go będzie możliwe w siedzibie urzędu. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej do odebrania pisma będzie uprawniony także prokurent.

Natomiast jeśli chodzi o rezydentów, którzy tymczasowo przebywają za granicą, nie mogą oni zapomnieć o ustanowieniu pełnomocnika. Jeśli taki plenipotent – ogólny lub szczególny – już został wskazany, nie ma konieczności dokonywania ponownego złożenia pełnomocnictwa. W przeciwnym razie konieczne będzie ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń