Rok 2014 został okrzyknięty rokiem wielkich zmian, szczególnie za sprawą nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług. Rząd jednak nie poprzestaje na tym i planuje kolejne zmiany - nie tylko na gruncie ustawy o VAT, ale także w zakresie Ordynacji podatkowej i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kolejne zmiany w ustawie o VAT

Na skutek implementacji Dyrektywy unijnej w zakresie VAT do krajowych przepisów podatkowych wraz z początkiem roku 2015 nastąpią kolejne zmiany w ustawie o VAT. Swoim zakresem obejmą głównie:

 • zmianę w określeniu miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz niepodatników,
 • wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT - Mini One Stop Shop (MOSS),

Zmiany, o których mowa, może nie obejmą swoim zakresem takiej liczby podatników jak modyfikacje wprowadzane na początku 2014 roku, ale zapoczątkują pewien etap. Po raz pierwszy krajowi przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się w Polsce z tytułu podatków, jakie powinny zostać odprowadzone za granicą i, co ważne, będzie możliwość rozliczania się w walucie unijnej - euro.  

Nowelizacje ustawy o podatkach dochodowych CIT i PIT

Zmiany, jakie mają nastąpić w zakresie ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, są odpowiedzią na wciąż utrzymującą się szkodliwą konkurencję ze strony części państw, w tym głównie tzw. rajów podatkowych. Konstrukcja noweli ma również ograniczyć stosowane praktyki związane z odraczaniem, jak też całkowitym unikaniem opodatkowania. W szczególności planuje się ograniczyć możliwość korzystania z mechanizmów pozwalających obecnie na przenoszenie dochodów do spółek zależnych mieszczących się w innych krajach, w których systemy podatkowe są dużo bardziej atrakcyjne niż w naszym kraju.

Wśród planowanych zmian można ponadto wyróżnić:

 • wprowadzenie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC),
 • doprecyzowanie przepisów w kwestii ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
 • wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i innych dochodów tzw. pożyczek partycypacyjnych,
 • uproszczenie zasad poboru podatku w przypadku tzw. cashback.

Rewolucja zmian w Ordynacji podatkowej

Bardzo znaczące nowelizacje przepisów mają zostać przeniesione na grunt Ordynacji podatkowej - głównej ustawy regulującej prawo podatkowe w Polsce. Wszystkich planowanych zmian nie sposób opisać, bowiem ma ich być ponad 130. Część modyfikacji miałaby zostać wprowadzona w 2015 roku. Najważniejsze dotyczą:

 • wprowadzenia pełnomocnictwa ogólnego,
 • dodania w ustawie zapisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • umożliwienia elektronicznej kontroli podatkowej i skarbowej,
 • powołania nowej instytucji pełnomocnika ogólnego,
 • wprowadzenia otwartego i nieodpłatnego dostępu do Rejestru Zastawów Skarbowych,
 • dodania możliwości złożenia wspólnego wniosku o interpretację podatkową gdy jedno zdarzenie dotyczy kilku podmiotów,
 • ustalenia właściwości urzędu skarbowego,
 • wdrożenia usprawnień w doręczaniu pism urzędu.

Nadchodzące zmiany o mniejszym lub bardziej rewolucyjnym charakterze na pewno zasługują na uwagę. Zauważyć można, iż prowadzą w dużej mierze do zwiększenia autonomii krajowego prawa podatkowego, a także mają na celu w pewnym stopniu złagodzenie skutków obecnych utrudnień, z jakimi podatnicy borykają się na co dzień.