Elektroniczna rewolucja zmian w administracji podatkowej wchodzi w życie już od 11 maja 2014 roku. Podatnicy zyskają szerszy i dużo szybszy dostęp do urzędów za sprawą rozpowszechnienia elektronicznych dokumentów. Zostanie w tym celu uruchomiony portal podatkowy, pozwalający m.in. na wymianę w formie elektronicznej pism między podatnikiem a urzędem - jak i również lustrzaną relację.

Nowy elektroniczny Portal podatkowy

Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmianę w Ordynacji podatkowej, dodając definicję pojęcia portalu podatkowego.

Mówiąc o portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym następować będzie przez zastosowanie:

  • podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem,
  • profilu zaufanego ePUAP.

Należy również pamiętać, że minister właściwy do spraw finansów publicznych ma prawo określić w drodze rozporządzenia inny sposób identyfikacji niż dwa wyżej wskazane bezpośrednio w Ordynacji podatkowej.

Nie wszystkie planowane funkcje i usługi portalu będą dostępne już od 11 maja 2014 roku. Wdrożenie w życie nowego systemu będzie odbywało się  stopniowo. Dodatkowo należy wspomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie charakter tych spraw oraz potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi. Obecnie projekty czterech rozporządzeń wykonawczych dotyczących portalu podatkowego znajdują się na etapie uzgodnień międzyrestortowych. Jako datę wejścia w życie tego określającego rodzaj spraw obsługiwanych przez portal planuje się dzień 18 sierpnia 2014 roku.  

Dokumenty wydawane elektronicznie

Zmiany w Ordynacji podatkowej zakładają możliwość wnoszenia konkretnych dokumentów w formie elektronicznej. Wśród nich wymienia się:

  • interpretacje indywidualne,
  • wezwania,
  • decyzje,
  • postanowienia,
  • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Dostarczanie pism urzędu drogą elektroniczną

Do dnia wejścia w życie nowelizacji sprawy podatkowe załatwiane mogły być wyłącznie w formie pisemnej. Po nowelizacji Ordynacja podatkowa będzie stanowiła:

Art. 126  Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba

że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dodatkowo w ustawie znalazł się zapis mówiący, że doręczenie pism następować będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawsze, gdy tylko podatnik lub jego przedstawiciel spełni jeden z warunków:

  1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;
  2. wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny;
  3. wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Planowane zmiany mają na celu usprawnienie działań administracji podatkowej oraz poprawę jakości obsługi podatników, inkasentów czy płatników podatków. Oczywiście elektroniczne przesyłki będą wymagały potwierdzeń, że zostały doręczone z zachowaniem ustawowego terminu. Będą temu służyły urzędowe poświadczenia odbioru (tzw. UPO), które doskonale już znają podatnicy korzystający z systemu e-deklaracji.