j0316960Każdy przedsiębiorca jest tylko człowiekiem, a jak wiadomo w życiu codziennym przytrafiają się pomyłki. Przez niedopatrzenie bądź zwykłe roztargnienie może dojść do sytuacji, gdzie wystawiona przez sprzedawcę faktura będzie posiadać błędy dotyczące danych nabywcy. W takim przypadku istnieją dwa sposoby na rozwiązanie problemu: wystawienie noty lub faktury korygującej. Jednak kiedy dochodzi do całkowitej zmiany odbiorcy faktury, wtedy jedynym słusznym wyjściem jest faktura korygująca.

Kiedy wystawić notę, a kiedy fakturę korygującą?

Do wystawienia noty korygującej uprawniony jest jedynie nabywca towarów lub usług, jeżeli faktura którą odebrał zawiera pomyłki w:

  • imieniu i nazwisku lub nazwie podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresach,
  • numerze NIP za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku VAT.

Ważne jest, że aby błędne dane zostały uznane za poprawione wymagane jest potwierdzenie akceptacji noty korygującej od wystawcy faktury. Powyższe prawo wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur.

Dane jakie bezspornie podlegają możliwości poprawienia ich za pomocą noty korygującej, to drobne błędy, takie jak:

  • niepoprawny lub brak numeru NIP,
  • literówka w nazwisku lub nazwie firmy,
  • brak nazwy firmy,
  • zły kod pocztowy,
  • niepoprawna nazwa ulicy lub numer mieszkania/domu.

Natomiast fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca, jeżeli udzielił rabatu lub po wystawieniu faktury została podwyższona cena lub stwierdził pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zakres danych, jaki można poprawić za pomocą faktury korygującej jest zatem bardzo szeroki - a to oznacza, że informacje o nabywcy również mogą zostać w ten sposób skorygowane.

Całkowita zmiana nabywcy

Jak zostało wspomniane, drobne błędy w adresie lub nazwie podmiotu na fakturze można zmienić za pomocą noty lub faktury korygującej. Jednak co w przypadku, kiedy całkowitej zmianie podlega nabywca towarów lub usług? Jedynym wyjściem jest faktura korygująca, co zostało potwierdzone m.in. wyrokiem z 4 kwietnia 2013 r. wydanym przez WSA w Poznaniu (I SA/Po 15/13).

W analizowanej sytuacji spółka zgłosiła prośbę do wystawcy faktury o sporządzenie korekt zmieniających nabywcę na zupełnie inny podmiot. Sprzedawca nie zgodził się jednak, tłumacząc się zamkniętym okresem sprawozdawczym. Wówczas spółka zwróciła się do organu administracyjnego z pytaniem, czy może dokonać zmiany nabywcy notą korygującą. Sąd jednak uznał takie postępowanie za nieprawidłowe powołując się na przepis § 15 rozporządzenia MF w sprawie wystawiania faktur, który mówi o możliwości wystawienia noty w przypadku pomyłki. Natomiast tutaj dokument pierwotny ich nie zawierał, a zmiana dotyczyła utworzenia zupełnie nowego podmiotu.

W związku z powyższym, zupełna zmiana nabywcy musi zostać wykonana poprzez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę towaru lub usługi. Warunkiem jest jednak, iż musi być to odzwierciedleniem stanu faktycznego.

Zobacz też:

jak księgować