Podatnik, który popełnił błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę w udokumentowanej pierwotnie sprzedaży, zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej i skorygowania błędu/pomyłki.Taka sama zasada występuje w sytuacji gdy miało miejsce kolejne zdarzenie gospodarcze, wskutek którego podatnik zobowiązany jest do skorygowania sprzedaży np. udzielenie rabatu czy reklamacja. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, sytuacji gdy korekta dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. W związku z powyższym w sytuacji gdy podatnik wystawił fakturę korygującą, aby pomniejszyć zobowiązanie z tytułu VAT musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.  Przepisy oficjalnie nie regulują jakie dokumenty mogą potwierdzać otrzymanie korekty. Niemniej jednak, urzędy skarbowe akceptują jako potwierdzenie odbioru faktury korygujące:

  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej przesłanej drogą elektroniczną.
  • fax, który potwierdza odbiór faktury korygującej,
  • odesłaną przez kontrahenta opisana podpisem i datą odbioru faktura korygująca,
  • potwierdzenie odbioru odesłane przez pocztę przy wysyłce korekty listem poleconym,
  • pisemne potwierdzenie odbioru faktury korygującej np. na dokumencie lub poprzez wysyłkę wiadomości e-mail wskazującej odbiór,

Dodatkowo w ostatnim czasie ukazała się interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 stycznia 2018 r., o sygnaturze 0111-KDIB3-1.4012.569.2017.2.JP wskazująca, że zapis archiwalny potwierdzający przesłanie wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci pliku PDF zawierającego określoną fakturę korektę VAT z serwera pocztowego sprzedawcy na serwer pocztowy odbiorcy faktury może stanowić potwierdzenie otrzymania korekty przez nabywcę i tym samym uprawnić do zmniejszenia zobowiązania z tytułu VAT: Jak wskazano w niniejszej interpretacji ustawodawca nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zatem automatyczny komunikat zwrotny, o którym mowa w analizowanym przypadku może stanowić potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do Klienta. Tym samym stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca uzyska potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do nabywcy w postaci automatycznych komunikatów zwrotnych, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, to ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał potwierdzenie doręczenia faktury korygującej do Klienta w postaci automatycznych komunikatów.