Każdy pracodawca, jak i pracownik powinien zapoznać się z kwestiami związanymi z wypadkami przy pracy. Nigdy bowiem nie da się przewidzieć, kiedy ta wiedza może okazać się przydatna. Co należy rozumieć przez wypadek przy pracy? Definicję wypadku przy pracy można znaleźć w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 167, Poz. 1322). Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt. 1., za wypadek przy rozumie się gwałtowne zdarzenie wywołane czynnikiem sprawczym zewnętrznym, skutkujące urazem albo śmiercią. Zdarzenie to powinno nastąpić w związku z wykonywaną pracą lub podczas jej wykonywania, w czasie wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz chlebodawcy. Wypadkiem przy pracy jest również sytuacja pracownika, kiedy był on w poleceniu chlebodawcy w drodze pomiędzy lokalem pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy lub gdy wypadek zdarzył się w czasie odbywania podróży służbowej. Wypadki przy pracy można podzielić na śmiertelne i ciężkie. Za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się, gdy od dnia wypadku w ciągu pól roku nastąpiła śmierć pracownika. Za ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała, jak np. utrata wzroku, słuchu, mowy, jeżeli nastąpił rozstrój zdrowia, jeżeli nastąpiła choroba nieuleczalna lub ryzykowna dla życia, trwała choroba psychiczna, niezdolność całkowita lub fragmentaryczna do pracowania. Jeżeli w czasie wypadku przy pracy doznały szkody dwie osoby lub więcej, wtedy wypadek taki jest zaliczany jako wypadek zbiorowy.