Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym przeprowadzaną transakcję sprzedażową usług bądź towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wystawiania 6 rodzajów faktur:
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury VAT
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury zaliczkowej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury korygującej
Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona powinna|zawrzeć w niej trzeba takie informacje jak:
 • łączną wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • nazwę towaru lub usługi
 • miesiąc, dzień oraz rok lub też miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi netto
 • imiona i nazwiska lub też nazwy bądź nazwy skrócone nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy
 • NIP nabywcy i sprzedawcy
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • stawki podatku VAT
Faktura służy w celach podatkowych. Od wartości na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, to jest VAT.