Kara umowna związana z nieterminowym zrealizowaniem umowy może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli zostanie należycie udokumentowana przez podatnika na potrzeby prowadzonych ksiąg podatkowych. Takie stanowisko zajął w interpretacji indywidualnej z 14 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/1/415-702/10/ESZ).

W myśl ustawy o PIT, wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostały rzeczywiście poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z ww. ustawą, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług. Jeżeli jednak kara umowna przysługuje wierzycielowi z innego tytułu niż wspomniane powyżej, może ona stanowić u płacącego koszt uzyskania przychodów.

We wspomnianej na początku interpretacji, podatnik wykonywał projekt przebudowy drogi, na zlecenie publiczne. Jednak z przyczyn niezależnych od niego, przygotowanie projektu miało roczny okres opóźnienia. Zamawiający projekt zaakceptował go bez zastrzeżeń, jednak wykonawcy została naliczona kara umowna. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, czy ma prawo w tym przypadku zaliczyć karę umowną na poczet kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku opisanym przez podatnika, organ stwierdził, że kara umowna, związana z nieterminowym wykonaniem dokumentacji projektowej, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Postawiony został jednocześnie warunek, że wydatek zostanie przez płatnika właściwie udokumentowany dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych. Decyzję uzasadniono faktem, iż opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.