j0315598Już chyba większość podatników VAT, tych czynnych oraz zwolnionych, jest świadoma o nadchodzących zmianach w Ustawie o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie od stycznia 2014 roku. Niektóre przepisy zostaną zastąpione nowymi, a inne całkiem usunięte. Jednak całkowitą nowością będzie określenie przez ustawodawcę definicji faktur oraz faktur elektronicznych, które były przedmiotem wielu problemów w obrocie gospodarczym.

 

Definicja faktury elektronicznej

Definicja faktury została określona w znowelizowanym art. 2 pkt 31, który stanowi, iż jest to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast wyjaśnienie pojęcia faktury elektronicznej znalazło się w punkcie następnym ww. artykułu, w którym możemy przeczytać, że jest to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (np. PDF).

Wśród częstych wątpliwości, jakie posiadali przedsiębiorcy było pytanie: czy skan faktury może zostać uznany za fakturę elektroniczną? Otóż, jeżeli faktura została pierwotnie wystawiona w wersji papierowej, a następnie zeskanowana oraz przesłana do odbiorcy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail - otrzymany dokument może być potraktowany przez nabywcę jako faktura elektroniczna. Inaczej będzie w sytuacji, kiedy nabywca otrzyma zarówno wersje papierową, jak i elektroniczną tej samej faktury. Wówczas takiego dokumentu nie będzie można uznać za fakturę elektroniczną.

Ważne! Faktury sporządzone np. w programie fakturowo-księgowym, które nabywca otrzymał w formie papierowej, nie będą stanowiły faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 ust. 32 ustawy. Jednak co do zasady będą spełniały definicję faktury.

Kiedy fakturę elektroniczną uznaje się za wystawioną

Kolejna wątpliwa kwestia, z którą często można się spotkać to kiedy fakturę elektroniczną uznaje się za faktycznie wystawioną? Faktura elektroniczna, aby mogła zostać uznana za wystawioną, dostawca (usługodawca albo osoba trzecia działająca w ich imieniu, bądź też nabywca lub usługobiorca w przypadku samofakturowania) musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca mógł ją otrzymać. Przykładem takiego rozwiązania może być wiadomości e-mail, bezpieczne połączenie EDI lub przesyłanie za pośrednictwem portalu internetowego, do którego dostęp chroniony jest loginem i hasłem.

Otrzymanie faktury natomiast następnie w momencie wpływu wiadomości na elektroniczna skrzynkę odbiorczą e-mail nabywcy lub pobrania jej z portalu internetowego.

Zobacz też:

>Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT