Posiadam pawilon handlowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy. Zdecydowałem się dobudować do pawilonu pomieszczenia socjalne. Nie posiadają one osobnej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Pomieszczenia są połączone bezpośrednio z pawilonem. Jak zaksięgować wydatki poniesione w ramach prac budowlanych? Czy dobudówkę potraktować jako osobny środek trwały czy ulepszenie środka trwałego?

Mateusz, Strzelin

 Za ulepszenie środka trwałego uznaje się wszelkie działania tj. przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację, modernizację, których łączna wartość przekracza w ciągu roku kwotę co najmniej 10 tys. zł (netto, w przypadku podatników będących czynnymi podatnikami VAT lub brutto w przypadku podatników zwolnionych). Zakup części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł również uznajemy za ulepszenie środka trwałego

Wykonane czynności mają na celu wzrost wartości użytkowej środka trwałego, dodanie nowych funkcji czy też zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Ważne!
Koszty poniesione na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego, pod warunkiem, że łączna suma wydatków w ciągu roku wynosi co najmniej 10 tys. zł.
Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działania w celu rozbudowy obiektu kwalifikuje się jako ulepszenie środka trwałego. Do tych czynności należy również zaliczyć dobudowę nowych pomieszczeń w ramach pawilonu handlowego.

Ważne!
Budynek można uznać za środek trwały wówczas, gdy:
jest kompletny i zdatny do użytku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych,
- został nabyty lub wytworzony przez podatnika,
- stanowi własność lub współwłasność podatnika lub został przekazany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,
- planowany okres jego wykorzystywania wynosi więcej niż rok,
- będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Znaczącym faktem w opisanej sytuacji jest to, że dobudowane pomieszczenia nie posiadają własnych instalacji: gazowej, elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej, przez co nie można ich uznać za osobny obiekt, lecz jako część składową pawilonu.

Jeśli dobudowane pomieszczenia nie stanowią odrębnego obiektu budowlanego, nie posiada osobnych instalacji, a między obiektem będącym środkiem trwałym znajduje się ciąg komunikacyjny, nowe pomieszczenia nie mogą zostać uznane za odrębny środek trwały.
Wówczas wydatki poniesione na budowę pomieszczeń będą stanowiły ulepszenie środka trwałego i powiększą wartość początkową pawilonu handlowego, pod warunkiem, że ich łączna wartość przekracza kwotę 10 tys. zł.