Przedsiębiorcy prowadzący interesy z zagranicznymi kontrahentami nierzadko zastanawiają się, czy możliwe jest wystawianie faktury w języku obcym, czy też konieczne jest jej sporządzenie w języku polskim.

Faktura w języku obcym a przepisy VAT

Przepisy VAT nie określają w jakim języku powinna być być wystawiona faktura VAT. Rozporządzenie w sprawie faktur nakłada jedynie wymóg umieszczenia w treści faktury określonych zwrotów np. "faktura VAT" w języku polskim. Ważne by faktura była czytelna, gdyż stanowi podstawę do prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży, na podstawie których sporządza się deklarację podatkową.

Faktura dwujęzyczna

Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie faktury w obu językach (polskim i obcym). Ma to uzasadnienie w przepisach dotyczących przepisów podatkowych, gdyż podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być wyłącznie dowody księgowe spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.). Stosownie zaś do przepisu § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Jego treść musi być pełna i zrozumiała, dopuszczalne jest używanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeśli w dowodzie księgowym podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej w walucie obcej, podatnik posiadający ów dowód zobowiązany jest do przeliczenia waluty obcej na złote, po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej. Ważne! Kwota podatku VAT na fakturze powinna zawsze być wyrażona w walucie polskiej. Koniecznoe przeczytaj o sposopbach płatności elektronicznych w tym PayPass