Jednym z popularniejszych środków zabezpieczenia umów jest tzw. gwarancja bankowa. Wyróżnia ją łatwość realizacji dla wierzyciela jak również znaczny poziom pewności. Gwarancja bankowa może zatem wydawać się dobrą formą zabezpieczenia interesów.

Gwarancja bankowa podstawowe informacje

Gwarancja bankowa polega na zawarciu umowy pomiędzy kontrahentem-dłużnikiem a bankiem w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji (wierzyciela). Stosowana jest na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika, wówczas bank wypłaca określą sumę pieniężną firmie wierzyciela. Gwarancja bankowa ma na celu zapewnienie wykonania umowy na rzecz beneficjenta gwarancji przez dłużnika. Jeśli jednak umowa nie zostanie wykonana a więc dłużnik nie wykona określonego świadczenia to gwarant (bank) wypłaci określoną kwotę pieniężną wierzycielowi. Należy pamiętać, że gwarancja bankowa musi określać wszelkie okoliczności kiedy powstaje obowiązek zapłaty po stronie gwaranta (banku).

Gwarancja bankowa - rodzaje

Ze względu na skutki prawne można wyodrębnić kilka rodzajów gwarancji bankowej:

  • na pierwsze żądanie - gwarant dokonuje wypłaty sumy gwarancyjnej automatycznie po zgłoszeniu roszczenia beneficjenta, bez sprawdzenia czy umowa została zrealizowana;
  • warunkowa -  wypłata sumy gwarancyjnej uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek, np. przedłożenia dokumentów;
  • nieodwołalna - umowa gwarancji wiąże strony na czas jaki został wykazany w umowie gwarancyjnej, czyli do chwili upływu terminu jej ważności;
  • odwołalna - w umowie została zawarta klauzula, która upoważnia bank do odwołania gwarancji bankowej poprzez jednostronne oświadczenie woli.

Co do zasady koszty związane z zawarciem gwarancji bankowej w całości obciążają kontrahenta-dłużnika. W związku z tym, że gwarancji udziela bank wierzyciel nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika. Jej uruchomienie jest bardzo łatwe i wydaje się ona być doskonałym instrumentem zabezpieczenia wykonania umowy (wierzytelności). Natomiast zgodnie z ustawą prawo bankowe udzielenie gwarancji bankowej może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.