Od 1 stycznia 2019 r. do polskiego porządku prawnego został wprowadzony nowy podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Stawka tego podatku wynosi 5%, co oznacza, że ma ona charakter preferencyjny. Ten obniżony podatek ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania inicjatyw w zakresie nowych technologii. Sprawdź czym jest Innovation Box!

Innovation Box - kogo dotyczy nowy podatek?

Stawka podatku wynosząca jedynie 5% wydaje się bardzo kusząca, dlatego też na wstępie warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego przywileju. Całość zagadnienia związana z Innovation Box została uregulowana w art. 30ca oraz art. 30cb ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 30ca ust. 1–2 ww. ustawy podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Natomiast kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Analizując powyższą definicję, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, że obniżona stawka podatku nie dotyczy każdego dochodu z praw własności intelektualnej, lecz jedynie takiego, który został wypracowany w ramach działalności badawczo-rozwojowej

Ważne!
Stawka podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% dotyczy praw wytworzonych jedynie w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Innovation Box - sposób obliczenia podatku

Jeżeli już ustalimy, że nasze prawo własności intelektualnej zostało wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej, rozważyć należy, w jaki sposób obliczyć podatek. Zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy PIT podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Wysokość tego dochodu ustala się poprzez przemnożenie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b) x 1,3 : (a+b+c+d)

- w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ważne!
Ustalenie dochodu z praw własności intelektualnej, do którego można zastosować 5-procentową stawkę podatku, odbywa się poprzez przemnożenie rzeczywistego dochodu z tych praw oraz specjalnie ustalonego wzoru.
Podkreślenia wymaga, że ustawa przewiduje ściśle określony katalog dochodów, które mogą zostać osiągnięte w ramach praw własności intelektualnej. Jak bowiem stanowi art. 30ca ust. 7 ustawy, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
Ważne!
Znowelizowane przepisy przewidują ściśle określone sposoby uzyskiwania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Obowiązki podatników opodatkowanych podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Nowe regulacje nakładają na podatników korzystających z ww. preferencyjnej stawki podatkowej określone obowiązki ewidencyjne. Zgodnie bowiem z art. 30cb ustawy PIT ta grupa podatników jest zobowiązana:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2–4.

Dalsze przepisy wskazują, że podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują powyższe informacje w odrębnej ewidencji.

Co jednak istotne, w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub osobnej ewidencji prowadzonej przez podatników podlegających rozporządzeniu w sprawie KPiR, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy, jeżeli wcześniej dokonał wyboru tej formy opodatkowania dla swojej działalności. 

Ważne!
Podatnicy osiągający dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mają obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji w zakresie tego dochodu. Brak wyodrębnienia w księgach podatkowych szczególnej kategorii dochodu powoduje utratę prawa do skorzystania z ulgi Innovation Box i tym samym zastosowania 5% stawki podatku. Wówczas zachodzi konieczność zastosowania skali podstawowej lub podatku liniowego.