Inspektorat ZUS

Struktura organizacyjna państwowego ubezpieczyciela w Polsce składa się z 43 oddziałów, 217 inspektoratów i 63 biur terytorialnych. Całość tworzy instytucję, posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne obywateli , jak również dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach sprecyzowanych w przepisach ustawy. Inspektoraty, jako jedne z najmniejszych jednostek organizacyjnych ubezpieczyciela, zlokalizowane są niemalże we wszystkich powiatach w Polsce. Wszystkich jest ich 217. Do zadań inspektoratów należy:

 • przetwarzanie danych dla potrzeb działalności ZUS,
 • obsługa poligraficzna ZUS,
 • dochodzenie należnych opłat i składek,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi,
 • realizacja porozumień i umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty,
 • szkolenie pracodawców i pracowników,

Warto wiedzieć, że z pracownikami inspektoratów ZUS można skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie,
 • odwiedzając jednostkę osobiście,
 • drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną albo formularz zamieszczony na stronie internetowej),

Numery telefonów do poszczególnych inspektoratów znaleźć można na głównej stronie ubezpieczyciela - www.zus.pl. Trzeba jednakże pamiętać, że odpowiednią jednostką organizacyjną, powołaną do rozpatrzenia danej sprawy, jest placówka ZUS terytorialnie przyporządkowana do miejsca zamieszkania płatnika lalbo siedziby firmy, w której płatnik pracuje.