Prawo polskie w zróżnicowanym stopniu i z przeróżnym skutkiem wspiera przedsiębiorców, dając im możliwość zrobienia różnego rodzaju potrąceń podatku VAT. Mimo to istnieje kilka wyjątków, kiedy podatnik-przedsiębiorca nie może tego zrobić. 1.12.2008 r. niektóre z zapisów dotyczących zakazu odliczania VAT zostały uchylone, nadal na podstawie art. 88 ustawy o VAT, kupujący nie ma prawa odliczyć podatku VAT z faktury:
  1. oleju napędowego, paliw silnikowych oraz gazu, używanych do napędu samochodów osobowych oraz innych maszyn samochodowych, o jakich mówi się w art. 86 ust. 3, czyli samochodów osobowych oraz innych maszyn samochodowych o dopuszczalnej wadze całościowej nie większej niż 3,5 tony;
  2. importu usług, w związku z którymi zapłata zobowiązania jest dokonywana wprost lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w państwie wyszczególnionym w załączniku nr 5 do ustawy, to znaczy w tzw. „raju podatkowym”;
  3. usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem kupna przygotowanych posiłków wyznaczonych dla podróżnych przez płatników wykonujących usługi transportu ludzi;
  4. nabycie asortymentu oraz usług:
  • zostało poświadczone rachunkami, których data księgowania wykracza poza czas określony w artykule 86 ust. 11, czyli jeżeli podatnik nie dokona obniżenia wysokości podatku przysługującego w terminach opisanych w ust. 10 (datę otrzymania faktury), ma możliwość pomniejszyć wielkość podatku należnego w oświadczeniu podatkowym za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych;
  • zostało poświadczone rachunkami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w artykule 113 ust. 1 albo 9 lub przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyłączeniem sytuacji opisanych w artykule 113 ust. 5 oraz 7, czyli takich, u których wartość sprzedaży obłożonej podatkiem przekroczyła łącznie kwotę 50.000 zł;
  • wystąpiło w sytuacji darowizny albo nieodpłatnego świadczenia usługi;
  • zostało poświadczone fakturą marżą.